Απαιτήσεις υπευθύνου παιγνίου

66.-(1) Ο διαχειριστής δημιουργεί και διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας του καζίνου θερέτρου, σχέδιο υπευθύνου παιγνίου, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή και είναι σύμφωνο με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το σχέδιο υπευθύνου παιγνίου υποβάλλεται στην Αρχή προς έγκριση πριν από την έκδοση της άδειας του καζίνου θερέτρου.

(3) Το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου πρέπει να περιέχει -

(α) Τους σκοπούς, στόχους, δείκτες απόδοσης του σχεδίου υπευθύνου παιγνίου και τα χρονικά πλαίσια για την επίτευξη όλων των προϋποθέσεων υπεύθυνου παιγνίου οι οποίες απαιτούνται από την Αρχή είτε με βάση τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς είτε με βάση οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο·

(β) το πρόσωπο ή την επιτροπή που διορίζεται από το διαχειριστή για την επίβλεψη της δημιουργίας, λειτουργίας και εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου και τις λεπτομέρειες και τα καθήκοντα τέτοιου προσώπου ή επιτροπής·

(γ) τις διαδικασίες και οδηγίες για την αναγνώριση και τον εντοπισμό οποιουδήποτε πελάτη καζίνου, ο οποίος έχει ή ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα που προκύπτουν από τον εθισμό στον τζόγο·

(δ) τις διαδικασίες και τις οδηγίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, θεραπειών, υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικής αγωγής ή υπηρεσιών παρέμβασης προς οποιοδήποτε πελάτη του καζίνου σε σχέση με προβλήματα εθισμού, υπευθύνου παιγνίου και τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που δυνατό να προκληθούν από το παίγνιο·

(ε) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή καζίνου, συστήματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτη καζίνου να θέτει όρια στο ποσό που αυτός δαπανά για το παίγνιο ή στο χρόνο που αναλώνει παίζοντας·

(στ) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή, συστήματος εξαίρεσης πελατών καζίνου με προβλήματα που αφορούν το παίγνιο.

(ζ) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή, συστήματος καθορισμού ανώτατου αριθμού επισκέψεων πελάτη καζίνου στις εγκαταστάσεις καζίνου κάθε μήνα·

(η) λεπτομέρειες προγράμματος εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους και τα στελέχη καζίνου αναφορικά με την προώθηση ή υιοθέτηση μέτρων κατά τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο περιλαμβανομένης της αναγνώρισης οποιασδήποτε παθογενούς συμπεριφοράς, εθισμού ή εξάρτησης·

(θ) τις διαδικασίες και οδηγίες για την τήρηση αρχείων αναφορικά με τις δραστηριότητες υπευθύνου παιγνίου, οι οποίες υιοθετούνται κάτω από το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου·

(ι) τη λειτουργία προγράμματος υποστήριξης εθισμένων στο καζίνο ατόμων· και

(ια) οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες τις οποίες η Αρχή δύναται να θεωρήσει κατάλληλες.

(4) Παράλειψη του διαχειριστή συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.