Πράξεις απάτης

67.-(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο -

(α) Είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να αλλοιώνει, παραποιεί ή επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή άλλου γεγονότος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα, αφού το αποτέλεσμα έχει καθοριστεί αλλά δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί σε άλλους παίκτες·

(β) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να τοποθετεί, αυξάνει ή μειώνει στοίχημα ή να καθορίζει την πορεία παιγνίου, αφού έχει αποκτήσει γνώση η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες, αναφορικά με το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή οποιουδήποτε γεγονότος που επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή γνώση η οποία είναι το αντικείμενο του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης ή αύξησης στοιχημάτων σε τραπέζι παιγνίου μετά από την πάροδο του χρόνου κατά τον οποίο αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του παιγνίου καζίνου ή της αφαίρεσης ποσών που τοποθετήθηκαν ως στοίχημα σε τραπέζι παιγνίου μετά από την πάροδο του διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του παιγνίου καζίνου·

(γ) να βοηθά άλλο πρόσωπο στην απόκτηση γνώσης η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες αναφορικά με το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή οποιουδήποτε γεγονότος το οποίο δύναται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου για σκοπούς τοποθέτησης, αύξησης ή μείωσης στοιχήματος ή τον καθορισμό της πορείας του παιγνίου που ενδέχεται να προκύψει από το γεγονός εκείνο ή το αποτέλεσμα·

(δ) να απαιτεί, εισπράττει, λαμβάνει ή να αποπειράται να απαιτήσει, εισπράξει ή λάβει, χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας σε ή από παίγνιο καζίνου με σκοπό την εξαπάτηση, χωρίς να έχει τοποθετήσει στοίχημα επ’ αυτού ή να απαιτήσει, εισπράξει ή λάβει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο του ποσού που έχει κερδίσει·

(ε) συνειδητά να δελεάζει ή προκαλεί άλλο πρόσωπο να παραστεί στο καζίνο με σκοπό να παίξει ή να συμμετάσχει σε παίγνιο καζίνου κατά παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

(στ) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να παραποιεί με σκοπό να εξαπατήσει οποιοδήποτε μέρος παιγνιομηχανήματος κατά τρόπο αντίθετο με το σκοπό σχεδιασμού και τη συνήθη χρήση του μέρους αυτού γνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους παραποίηση επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου ή γνωρίζοντας οποιοδήποτε γεγονός το οποίο επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου· ή

(ζ) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να αλλάζει ή διαφοροποιεί το αποτέλεσμα οποιουδήποτε ηλεκτρονικού επιτραπέζιου παιγνίου ή να αλλάζει ή να διαφοροποιεί τον τρόπο που το αποτέλεσμα δημοσιοποιείται σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παίγνιο·

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος καζίνου αποτελεί αδίκημα και επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαιτίου από την Αρχή.

(3) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.