Χρήση ή κατοχή συσκευής, λογισμικού ή μηχανής για σκοπούς απόκτησης πλεονεκτήματος κατά τη διεξαγωγή παιγνίων στο καζίνο

68.-(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο να χρησιμοποιεί, κατέχει ή βοηθά άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί ή να κατέχει οποιαδήποτε ηλεκτρονική, ηλεκτρική ή μηχανική συσκευή ή οποιοδήποτε λογισμικό, μηχανή ή οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, τροποποιηθεί ή προγραμματιστεί προς απόκτηση πλεονεκτήματος κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνίου καζίνου στις εγκαταστάσεις καζίνου, περιλαμβανομένης συσκευής, αλλά χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή, η οποία-

(α) Προβλέπει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου·

(β) παρακολουθεί τα παιγνιόχαρτα που παίζονται ή τα παιγνιόχαρτα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο παίγνιο καζίνου·

(γ) αναλύει τις πιθανότητες επέλευσης γεγονότος που σχετίζεται με το παίγνιο καζίνου· ή

(δ) αναλύει τη στρατηγική για παιγνίδι ή την τοποθέτηση στοιχήματος, για να χρησιμοποιηθεί σε παίγνιο καζίνου,

εξαιρουμένων εκείνων οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες ως μέρος παιγνίου καζίνου και εγκρίνονται ως τέτοιες από την Αρχή ή όπως διαφορετικά επιτρέπονται από αυτήν.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.