Κατοχή, χρήση και κατασκευή μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού και συσκευών παιγνίου

69.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέχει, χρησιμοποιεί, κατασκευάζει, πωλεί ή διανέμει οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα, ζάρια, μάρκες, παίγνια ή συσκευές τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται από το πρόσωπο αυτό στις εγκαταστάσεις καζίνου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 67 έως 71.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να σημαδεύει, διαφοροποιεί ή με άλλο τρόπο αλλοιώνει οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα, μάρκες, ζάρια, παίγνια ή συσκευές κατά τρόπο ο οποίος-

(α) Επηρεάζει το αποτέλεσμα του στοιχήματος με τον καθορισμό κέρδους ή απώλειας· ή

(β) διαφοροποιεί τα συνήθη κριτήρια τυχαίας επιλογής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία παιγνίου καζίνου ή το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή του παιγνιομηχανήματος.

(3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιεί συσκευή ή εξοπλισμό με σκοπό την κατασκευή πλαστών μαρκών, μέσων χρέωσης, μέσων στοιχήματος ή παιγνιοχρήματος για χρήση στο καζίνο ή σε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα.

(4) Παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.