Παράνομη παρέμβαση σε εξοπλισμό παιγνίου

70.-(1) Κανένα πρόσωπο εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων καζίνου, δεν επιτρέπεται-

(α) Να κατέχει οποιαδήποτε συσκευή η οποία κατασκευάστηκε, προσαρμόστηκε ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αντικανονικής παρέμβασης στον εξοπλισμό παιγνίων καζίνου στο καζίνο περιλαμβανομένων εργαλείων, τρυπανιών, συρμάτων, νομισμάτων ή παιγνιοχρήματος που συνδέονται σε σχοινάκια, σύρματα, ηλεκτρονικές ή μαγνητικές συσκευές για τη διευκόλυνση της ευθυγράμμισης οποιωνδήποτε συνδυασμών που κερδίζουν ή για την αφαίρεση χρημάτων ή άλλου περιεχομένου από παιγνιομηχάνημα·

(β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό την αντικανονική παρέμβαση στον εξοπλισμό παιγνίου καζίνου στο καζίνο, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης ευθυγράμμισης οποιουδήποτε συνδυασμού που κερδίζει ή την απόπειρα χωρίς εξουσιοδότηση της αφαίρεσης χρημάτων ή παιγνιοχρήματος ή άλλου περιεχομένου από παιγνιομηχάνημα·

(γ) να εισάγει ή προκαλεί την εισαγωγή σε παιγνιομηχάνημα οποιουδήποτε άλλου νομίσματος εκτός του επίσημου νομίσματος της Δημοκρατίας ή παιγνιοχρήματος που παρέχεται από το διαχειριστή και έχει την αξία ή τον τύπο που αναγράφεται επί του παιγνιομηχανήματος με σκοπό να λειτουργήσει το παιγνιομηχάνημα και να αποκομίσει κέρδος από αυτό· και

(δ) να κατέχει ή χρησιμοποιεί ενώ βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου, οποιοδήποτε κλειδί ή συσκευή σχεδιασμένα ή κατάλληλα για το άνοιγμα οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος ή κιβωτίου ρίψης, με εξαίρεση τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή στελέχη καζίνου οι οποίοι δύνανται να ενεργούν με τέτοιο τρόπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.