Ανήλικοι

39.-(1) Δεν επιτρέπεται σε ανήλικο να παίζει οποιαδήποτε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ούτε να παρευρίσκεται ή πλησιάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή τραπέζια παιγνίου στον κυρίως χώρο του καζίνου.

(2) Ανήλικος έχει περιορισμένη άδεια να διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις του καζίνου, αλλά δεν επιτρέπεται να παραμένει σε αυτές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαδρόμους προς την κατεύθυνση άλλων διευκολύνσεων μη σχετικών με παίγνια καζίνου, συνοδευόμενος από τους γονείς του ή άλλα ενήλικα πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου, η είσοδος ανηλίκων σε αυτές απαγορεύεται.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής έχει εύλογη υποψία ότι ανήλικος παίζει παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα καζίνου ή παρευρίσκεται ή πλησιάζει οποιοδήποτε τραπέζι παιγνίου ή εξοπλισμό παιγνίου, ζητεί την εξακρίβωση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου περιλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της ηλικίας και της διεύθυνσης διαμονής του.

(5) Εάν πρόσωπο δεν δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) να παρουσιάσει έγκυρη επιβεβαίωση για το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την διεύθυνση διαμονής του, τότε ο διαχειριστής μεριμνά για την άμεση αποχώρηση του προσώπου αυτού από το χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου.

(6) Διαχειριστής και οποιοσδήποτε υπάλληλος του καζίνου, ο οποίος εν γνώσει του επιτρέπει σε ανήλικο να παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (3) υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του από την Αρχή.

(7) Διαχειριστής, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του από την Αρχή.