Διάταγμα αποκλεισμού

40. Διατάγματα αποκλεισμού δύνανται να εκδίδονται από το διαχειριστή, την Αρχή, την Αστυνομία ή το δικαστήριο ή κατόπιν εθελούσιας αίτησης προσώπου.