Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής

9.-(1) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της δύναται-

(α) να συντάσσει, εκδίδει και τροποποιεί διατάγματα, κανόνες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και για τον έλεγχο του διαχειριστή και της λειτουργίας του καζίνου·

(β) να συντάσσει, εκδίδει, αναθεωρεί και τροποποιεί, διατάγματα, κανόνες και οδηγίες, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση αυστηρού ρυθμιστικού περιβάλλοντος·

(γ) να εκδίδει άδεια καζίνου θερέτρου στον υποψήφιο ο οποίος έχει επιλεγεί και έχει κριθεί ως ο καταλληλότερος έπειτα από έρευνα δέουσας επιμέλειας που διεξάγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(δ) να αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες αίτησης και έρευνας, να αξιολογεί αιτητές, να εισπράττει τέλη αιτήσεων και να αδειοδοτεί τον κατάλληλο διαχειριστή, τους υπαλλήλους καζίνου, τα στελέχη καζίνου, τους διαχειριστές Διευθέτησης, τους αντιπροσώπους Διευθέτησης και τους προμηθευτές ειδών παιγνίων·

(ε) να ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και να διεξάγει ακροάσεις χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,

(στ) να επιβάλλει κυρώσεις, να εφαρμόζει αποφάσεις και να εισπράττει πρόστιμα και χρηματικές ποινές που προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ζ) να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται με το Διεθνή Οργανισμό Εποπτείας Παιγνίου και αρμόδιους οργανισμούς στοιχημάτων αναφορικά με θέματα που αφορούν την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τα παίγνια στο καζίνο και να εφαρμόζει συγκεκριμένα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα·

(η) να εκπονεί μελέτες σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό και τα οργανωμένα σύνολα, αναφορικά με την επίδραση των παιγνίων καζίνου σε νεαρά πρόσωπα, ευάλωτες ομάδες και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο και να υποβάλλει προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας·

(θ) να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται με οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας συμβουλευτικών επιτροπών·

(ι) να παρακολουθεί τις ενέργειες και δράσεις που αφορούν σε παράνομα παίγνια καζίνου και να ετοιμάζει μελέτες και προτάσεις για την πάταξή τους·

(ια) να συμβουλεύει και να υποβάλλει εκθέσεις στον Υπουργό αναφορικά με την ακολουθητέα πολιτική σε σχέση με την εποπτεία και επιθεώρηση του καζίνου·

(ιβ) να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τον παρόντα Νόμο ενέργειες, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

(i) Να επιβλέπει τη λειτουργία του καζίνου, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα γι’ αυτήν και τη διεξαγωγή παιγνίου εντός αυτού·

(ii) να επιβεβαιώνει ότι ο χειρισμός, η είσπραξη, διανομή και μέτρηση χρημάτων εντός του καζίνου ελέγχεται·

(iii) να εντοπίζει παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου ή σε σχέση με το καζίνο·

(iν) να λαμβάνει και να διερευνά παράπονα πελατών του καζίνου σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο·

(ν) να αποφασίζει επί διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου και των πελατών του καζίνου·

(νi) να ελέγχει τα αρχεία του καζίνου όποτε κρίνει σκόπιμο·

(νii) να επιθεωρεί, ελέγχει και εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου και μάρκες για χρήση στο καζίνο·

(νiii) να ετοιμάζει και παραδίδει στον Υπουργό αναφορές σε σχέση με τη λειτουργία του καζίνου και τη διεξαγωγή παιγνίου σε αυτό όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν ο Υπουργός το ζητήσει·

(ix) να εισπράττει τα τέλη αδειοδότησης, αίτησης και τους φόρους που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(x) να προβαίνει σε έλεγχο των οικονομικών αρχείων του καζίνου·

(xi) να επιβάλλει, στα πλαίσια των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε συνεργασία με την Αστυνομία όταν αυτό απαιτείται, τους όρους της άδειας και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(xii) να διερευνά την καταλληλότητα των αιτητών και να εκδίδει τις σχετικές άδειες·

(xiii) να έχει πρόσβαση και να προβαίνει σε έλεγχο των καταστάσεων και των αρχείων του διαχειριστή και να παρακολουθεί τη λειτουργία του καζίνου καθ’ οιονδήποτε χρόνο·

(xiv) να εισπράττει και να καταθέτει στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τους φόρους, τέλη αδειοδότησης, τέλη αίτησης και χρηματικές ποινές που οφείλονται από το διαχειριστή ή από άλλο αιτητή αδείας ή αδειούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ιγ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται ή επιβάλλονται στην Αρχή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας.

(2) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της συστήνει και λειτουργεί, στη βάση ποσοστού των εσόδων της που εισπράττονται από το ετήσιο τέλος άδειας, ταμείο αποκατάστασης εθισμένων στον τζόγο ατόμων μέσω του οποίου προωθούνται δράσεις για άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικό ιστό από το παίγνιο. το ύψος των κονδυλίων που κατατίθενται στο ταμείο αυτό, καθώς και ανάλυση των σκοπών για τους οποίους έχει κατανεμηθεί περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.