Εξουσίες της Αρχής

10.-(1)Η Αρχή δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες θεωρεί ότι είναι επωφελείς, αναγκαίες ή πρόσφορες για ή σε σχέση με την εκτέλεση των λειτουργιών της και την επίτευξη των καθηκόντων της, σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και δεν δύναται να καθυστερεί αδικαιολόγητα την έκδοση αποφάσεων τις οποίες έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται-

(α) Να διεξάγει έρευνες και να προβαίνει σε ακροάσεις όταν το κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρουσιάζει τα στοιχεία και πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να αναπτύσσει και να καθορίζει τη μέθοδο και τον τύπο των αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα τέλη για το διαχειριστή, τους υπαλλήλους καζίνου, τα στελέχη καζίνου, τους προμηθευτές ειδών παιγνίων, τους διαχειριστές Διευθέτησης και τους αντιπροσώπους Διευθέτησης·

(δ) να δημοσιεύει επιμορφωτικά έγγραφα, να προβαίνει σε έρευνες ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τα παίγνια καζίνου, να υποστηρίζει οικονομικά ή άλλως πως τη διεκπεραίωση από άλλα πρόσωπα τέτοιων δραστηριοτήτων ή την παροχή εκ μέρους τους σχετικών πληροφοριών ή συμβουλών·

(ε) να συνομολογεί συμφωνίες και να εκμισθώνει γραφεία όταν και όπως κρίνεται αναγκαίο ή πρόσφορο για τους σκοπούς εκτέλεσης των λειτουργιών ή της εκπλήρωσης των καθηκόντων της·

(στ) να καθίσταται μέλος ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε διεθνές σώμα ή οργανισμό του οποίου οι λειτουργίες, οι σκοποί ή τα καθήκοντα προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα της Αρχής· και

(ζ) να προνοεί για την εξειδικευμένη εκπαίδευση οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αρχής και να καλύπτει τα έξοδα της εκπαίδευσης καθώς και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτή.