Διορισμός εκτελεστικού συμβούλου και άλλων εργοδοτουμένων

11.-(1)Η Αρχή διορίζει με διαφανείς και χωρίς διάκριση διαδικασίες εκτελεστικό διευθυντή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου θέτοντας όρους και προϋποθέσεις διορισμού όπως ήθελε καθορίσει και όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στον Πρόεδρο και στα μέλη της Αρχής και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση και διεύθυνση των λειτουργιών και υποθέσεων της Αρχής, σύμφωνα με τις πολιτικές του Υπουργικού Συμβουλίου και της Αρχής.

(3) Η Αρχή δύναται να τερματίζει την εργοδότηση του εκτελεστικού διευθυντή, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διαδικασίες για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(4) Η Αρχή δύναται να διορίζει και να εργοδοτεί κάτω από όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό να καθορίσει, οποιουσδήποτε αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, επιθεωρητές και αντιπροσώπους που κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και πραγμάτωση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί αυτοί γίνονται υπό το καθεστώς εργοδότησης με σύμβαση.