MEΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος.

Ερμηνεία

2.(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου∙

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου κόμματος·

"Αρχή Ραδιοτηλεόρασης" σημαίνει την ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου·

“ασύρματος τηλεγραφία” σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας με τηλέγραφο όπως ορίζεται στον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο, χωρίς τη βοήθεια οποιωνδήποτε συρμάτων που συνδέουν τα σημεία από τα οποία και στα οποία τα μηνύματα ή άλλο θέμα που περιλαμβάνει θέμα που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης, αποστέλλονται και λαμβάνονται∙

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται στο αξίωμα αυτό βάσει του άρθρου 9∙

"Γενικός Ελεγκτής" σημαίνει το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας·

"δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις, η οποία αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, μεταξύ άλλων, των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και περιλαμβάνει την παροχή μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών, που αποτελείται από ενημερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, εκπομπές που απευθύνονται στους απόδημους, καθώς και εκπομπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άμυνας, όπως η δέσμη αυτή καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και όπως διευρύνεται ή άλλως πως διαφοροποιείται, δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδομένων·

“Διαιτητικό Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεως που εγκαθιδρύθηκε βάσει του περί Ειδικού για τον Καθορισμό Αποζημιώσεως Δικαστηρίου Νόμο, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν∙

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής∙

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Διαιτητών που ιδρύεται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 14∙

“Έφορος” σημαίνει τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων·

“ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας” σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να είναι η ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας∙

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,το οποίο αποτελεί ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό·

"κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων" (ήτοι μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

“λειτουργίες” περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα∙

“μέλος” σημαίνει μέλος του Ιδρύματος που διορίζεται ως τέτοιο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

"μετάδοση" σημαίνει την ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο  μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται  για λήψη από το κοινό·

"Οδηγία 2010/13/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2010/13/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Οδηγία 2018/1808/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“οικονομικό έτος” σημαίνει έτος που αρχίζει την πρώτη ημέρα Ιανουαρίου:

Νοείται ότι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας μεταβίβασης ιδιοκτησίας και της πρώτης ημέρας του Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ως οικονομικό έτος∙

"οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" σημαίνει εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτό-προβολής και μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος∙

"παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·

"παράθυρο τηλεπώλησης" σημαίνει το χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης το οποίο ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης·

"πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται·

"πολιτική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο κατά την έννοια του άρθρου 17Β σε προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές ή εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

"πρόγραμμα" σημαίνει το σειριακό σύνολο κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, το οποίο συνιστά ένα μεμονωμένο στοιχείο, ανεξαρτήτως του μήκους του, στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος που διορίζεται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

"ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων·

"ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει το νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση των προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών μεταδόσεων, τα οποία προγράμματα είτε μεταδίδει το ίδιο είτε αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους, και περιλαμβάνει ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό σταθμό·

“ραδιοφωνικές υπηρεσίες” [Διαγράφηκε]

"ραδιοφωνική διαφήμιση" σημαίνει κάθε μορφής ραδιοφωνική ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής∙

"ραδιοφωνική εκπομπή" (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει ραδιοφωνική εκπομπή οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων∙

"ραδιοφωνική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση ραδιοφωνικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό·

"ραδιοφωνικός σταθμός" [Διαγράφηκε]

“σταθμός λήψης” [Διαγράφηκε]

“σταθμός μετάδοσης” [Διαγράφηκε]

"στοίχημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

"συγκεκαλυμμένη διαφήμιση" σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκόπιμα από το σταθμό με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογης αμοιβής∙

"συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση, σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, ιδίως, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

"συντακτική απόφαση" σημαίνει την απόφαση που λαμβάνεται σε τακτική βάση για σκοπούς άσκησης της συντακτικής ευθύνης και συνδέεται με την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·

"συντακτική ευθύνη" σημαίνει την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

"τηλεπώληση" σημαίνει άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

“τηλεμπορία” [Διαγράφηκε]

"τηλεοπτική διαφήμιση" σημαίνει κάθε μορφής τηλεοπτική ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής·

"τηλεοπτική εκπομπή" (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων·

"τηλεοπτική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση τηλεοπτικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό και περιλαμβάνει τη διαβίβαση προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό, αλλά δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν, με προσωπική κλήση, πληροφορίες ή άλλες εξυπηρετήσεις, όπως τις υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, τις τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές παρεμφερείς υπηρεσίες·

"τηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκπομπές·

"τηλεοπτικός σταθμός" [Διαγράφηκε]

"τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος·

"τοποθέτηση προϊόντος" σημαίνει κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, ώστε να εμφανίζεται εντός ενός προγράμματος, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

"τυχερό παιχνίδι" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Στοιχημάτων Νόμου·

"υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων" σημαίνει-

(α) υπηρεσία, όπως ορίζεται στα Άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων προς το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εν λόγω δε υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε μία τηλεοπτική εκπομπή είτε μία ραδιοφωνική εκπομπή είτε μία κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων·

(β) οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών∙

“χορηγία” [Διαγράφηκε]

"χρονοθυρίδα" [Διαγράφηκε]

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι "δημόσια ενίσχυση", "Έφορος", "νέα δημόσια ενίσχυση" και "υφιστάμενη δημόσια ενίσχυση" έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2003.

Λειτουργίες του Ιδρύματος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του

3. Όταν εξουσίες χορηγούνται ή καθήκοντα επιβάλλονται από ή βάσει του Νόμου αυτού στο Ίδρυμα οι εξουσίες αυτές ή καθήκοντα δύνανται να εκτελούνται ή διεξάγονται από ή μέσω οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του Ιδρύματος που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Ίδρυμα.

Ερμηνεία

2. “Βουλή” σημαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων~

“Δελτία Ειδήσεων” σημαίνει τα δελτία ειδήσεων του Ραδιοφώνου και της Τηλεοράσεως~

“Δεύτερη περίοδος” σημαίνει τους τελευταίους τρεις μήνες της χρονικής περιόδου~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“Εκλογές” σημαίνει τις εκλογές οι οποίες διεξάγονται για ανάδειξη Προέδρου~

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου~

“Πολιτικό κόμμα” σημαίνει κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή ή Οργανισμό ή Ένωση προσώπων ή Ομάδα προσώπων η οποία κατά την αντίληψη του μέσου συνετού πολίτη που γνωρίζει την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα της Κύπρου και προσβλέπει στην οργάνωση, τη δομή, τους θεσμούς, τους στόχους και την απήχηση της θεωρείται ως πολιτικό κόμμα~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας~

“Πρώτη περίοδος” σημαίνει τους πρώτους τρεις μήνες της χρονικής περιόδου~

“Υποψήφιος Πρόεδρος” σημαίνει άτομο το οποίο εξαγγέλει δημοσίως πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας για ανάδειξη του ως Προέδρου στις επόμενες εκλογές της εν λόγω διακήρυξης, νοουμένου ότι έχει, δυνάμει του Συντάγματος, την ικανότητα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα του Προέδρου και πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή:

(α) Κατέχει κατά το χρόνο της εν λόγω εξαγγελίας το αξίωμα του Προέδρου,

(β) είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος,

(γ) τυγχάνει της υποστήριξης ενός ή περισσοτέρων κομμάτων,

(δ) είναι άτομο το οποίο, κατά την αντίληψη του συνετού μέσου πολίτη, έχει διαδραματίσει ή διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική ή οικονομική ή κοινωνική ζωή της Κύπρου ή είναι προσωπικότητα που απολαμβάνει κύρους και/ή σεβασμού μεταξύ μέρους του εκλογικού σώματος:

Νοείται ότι υποψήφιος Πρόεδρος παύει να θεωρείται ως υποψήφιος Πρόεδρος αφ’ ης στιγμής τυχόν δηλώσει ότι έχει παύσει να ενδιαφέρεται για ανάδειξη του στο αξίωμα του Προέδρου.

“Χρονική περίοδος” σημαίνει τη χρονική περίοδο η οποία αρχίζει έξι μήνες πριν τη λήξη σύμφωνα με το Σύνταγμα της θητείας του εκάστοτε Προέδρου και λήγει την επομένη ημέρα της ημέρας των εκλογών με τις οποίες θα έχει αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.

Ακριβοδίκαιη μεταχείριση

3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του βασικού νόμου, το Ίδρυμα υποχρεούται όπως καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της χρονικής περιόδου διασφαλίζει την ακριβοδίκαιη μεταχείριση των εκάστοτε υποψήφιων Προέδρων.

Υποχρεώσεις του Ιδρύματος κατά την Πρώτη Περίοδο

4. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της διάταξης του άρθρου 3 του Νόμου αυτού το Ίδρυμα υπέχει κατά τη διάρκεια της Πρώτης περιόδου τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να μεταδίδει διά των δελτίων ειδήσεων με τρόπο σύντομο και περιεκτικό τις προεκλογικές δραστηριότητες κάθε υποψήφιου Προέδρου.

(β) Να μεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις καθενός από τους υποψήφιους Προέδρους νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:

Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων υποψήφιου Προέδρου θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω σε σχέση με τις δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να μεταδώσει περίληψη των σχετικών δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.

(γ) Να παραχωρεί μία φορά την εβδομάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο με σκοπό όπως είτε ο ίδιος ο υποψήφιος είτε εκπρόσωπος του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως.

(δ) Να παραχωρεί μία φορά το μήνα σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο χρόνο δεκαπέντε λεπτών με σκοπό όπως αυτός ομιλήσει είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπο του προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως.

(ε) Να καλύπτει πλήρως τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως μία δημοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται όμως ότι η ώρα που παραχωρείται δυνάμει της διάταξης αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά:

Νοείται περαιτέρω, ότι ο χρόνος παραχωρείται την ίδια ημέρα, κατά την οποία τυχόν θα γίνει η σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη:

Νοείται ακόμα περαιτέρω ότι εναπόκειται σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο να καθορίσει το χρόνο της δικής του δημοσιογραφικής διάσκεψης, η οποία σύμφωνα με τα πιο πάνω υποχρεωτικά θα μεταδοθεί από το Ίδρυμα.

Υποχρεώσεις του Ιδρύματος κατά τη Δεύτερη Περίοδο

5. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του άρθρου 3 του Νόμου αυτού κατά τη διάρκεια της Δεύτερης περιόδου το Ίδρυμα υποχρεούται-

(α) Να καλύψει ειδησεογραφικά έξι ομιλίες κάθε υποψήφιου Προέδρου, δηλαδή μία στην πόλη της Λευκωσίας, μία στην πόλη της Λεμεσού, μία στην πόλη της Λάρνακας, μία στην πόλη της Πάφου, μία προς τους κατοίκους Αμμοχώστου και μία προς τους κατοίκους Κερήνειας. Η κάλυψη θα είναι και τηλεοπτική. Η διάρκεια της κάλυψης κάθε ομιλίας θα είναι 10 λεπτά.

(β) Να καλύψει ειδησεογραφικά και σε χρόνο πέντε περίπου λεπτών για κάθε συγκέντρωση άλλες πέντε συγκεντρώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή εκπροσώπου του όπως κάθε υποψήφιος Πρόεδρος εκάστοτε υποδεικνύει προς το Ίδρυμα.

(γ) Να καλύψει μία τουλάχιστο δημοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου, εφαρμοζομένης κατ’ αναλογία της παραγράφου (ε) του άρθρου 4 πιο πάνω.

(δ) Να ανακοινώνει καθημερινά σε ειδικό πρόγραμμα προαγγελία προεκλογικών συγκεντρώσεων της ίδιας ή επόμενης ημέρας εκάστου υποψήφιου Προέδρου ή συγκεντρώσεων που γίνονται προς χάρη ή προς υποστήριξη υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται ότι ο αριθμός των εκάστοτε συγκεντρώσεων που μεταδίδονται κάθε ημέρα δεν θα υπερβαίνει τις πέντε.

(ε) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ημερών της Δεύτερης περιόδου να μεταδίδει καθημερινά και κατά την 1.45 μ.μ. ώρα διά του ραδιοφώνου αυτούσιες ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή κόμματος που υποστηρίζει αυτόν νοουμένου ότι ο χρόνος ανακοινώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

(στ) Να καλεί υποψήφιο Πρόεδρο στο πρόγραμμα “Συντάντηση με τον τύπο”, ή άλλο παρόμοιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα θέτουν τις ερωτήσεις στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (ο ίδιος αριθμός θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις). Το πρόγραμμα θα διαρκεί 90 λεπτά και θα μεταδίδεται αμέσως μετά το κύριο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.

(ζ) Να μεταδώσει μία συνέντευξη από κάθε υποψήφιο Πρόεδρο ή εκπροσώπους τους για την πολιτική τους σε βασικά θέματα (Κυπριακό πρόβλημα, οικονομία, κοινωνική πολιτική, παιδεία, κλπ.). Οι ερωτήσεις θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις οι ίδιες και ο χρόνος επίσης ο ίδιος, διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Οι συνεντεύξεις θα μεταδίδονται τόσο από ραδιοφώνου όσο και από τηλεοράσεως. Η υποχρέωση του Ιδρύματος δυνάμει της υποπαραγράφου αυτής πρέπει να εκπληρώνεται εντός του δεύτερου μήνα της Δεύτερης περιόδου.

(η) Περί το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας το Ίδρυμα υποχρεούται να παραχωρεί αλληλοδιαδοχικά την ίδια ημέρα στους υποψήφιους Προέδρους χρόνο τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση προκειμένου να ομιλήσουν προς το λαό. Ο εν λόγω χρόνος θα είναι διάρκειας μέχρι 15 λεπτών.

(θ) Να παραχωρεί μία φορά την εβδομάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο με σκοπό τη μετάδοση από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων του υποψήφιου, ως ο ίδιος ήθελε επιλέξει και υποδείξει, ή όπως ο ίδιος ο υποψήφιος ή εκπρόσωπος του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό.

(ι) Να μεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου, νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:

Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων υποψήφιου Προέδρου υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω σε σχέση με τις δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να μεταδώσει περίληψη των σχετικών δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.

(ια) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής κατά τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 39.2 του Συντάγματος και κατά την περίοδο που μεσολαβεί από το τέλος της πρώτης εκλογής μέχρι την επαναληπτική αυτή εκλογή, το Ίδρυμα υποχρεούται όπως-

(αα) Καλύψει ειδησεογραφικά τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως μία τουλάχιστο συγκέντρωση καθενός από τους υποψήφιους, οι οποίοι δικαιούνται να διεκδικήσουν την επαναληπτική εκλογή δυνάμει της εν λόγω διατάξεως του Συντάγματος. Ο χρόνος κάλυψης θα είναι διάρκειας 20 λεπτών.

(ββ) Μεταδίδει καθημερινά διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων αυτούσιες τις δηλώσεις και ανακοινώσεις τους, νοουμένου ότι αν η κανονική ανάγνωση των ανακοινώσεων ή δηλώσεων μιας ημέρας ενός υποψήφιου δεν δύναται να γίνει εντός χρονικού διαστήματος 5 λεπτών, άνευ επηρεασμού της ανωτέρω υποχρέωσης του σε σχέση με τον άλλο υποψήφιο Πρόεδρο, τότε το Ίδρυμα θα μεταδίδει περίληψη διάρκειας 5 λεπτών των εν λόγω δηλώσεων ή ανακοινώσεων της ημέρας αυτής.

(γγ) Οι διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (η) του άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται ανάλογα.

Ερμηνευτική διάταξη

6. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει δικαίωμα ή επιβάλλει υποχρέωση στο Ίδρυμα να μεταδίδει οτιδήποτε το οποίο συνιστά δυσφήμηση δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ.148.

Σειρά προβολής των υποψηφίων Προέδρων

7. Η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού και η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (ια)(ββ) του άρθρου 5, θα είναι ανάλογη προς την πολιτική δύναμη του κόμματος του οποίου ο υποψήφιος Πρόεδρος τυγχάνει αρχηγός ή από τον οποίο ή (τα οποία) υποστηρίζεται, ακολουθούντων των ανεξάρτητων υποψήφιων κατ’ αλφαβητική σειρά, ενώ στις περιπτώσεις των παραγράφων (στ) και (ζ) του άρθρου 5 θα προηγείται η εμφάνιση των ανεξάρτητων υποψήφιων Προέδρων - η σειρά μεταξύ των οποίων καθορίζεται αλφαβητικά - και θα ακολουθεί η εμφάνιση των υπόλοιπων υποψήφιων, η σειρά μεταξύ των οποίων καθορίζεται κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς τη σειρά, η οποία σύμφωνα με τα πιο πάνω έχει οριστεί για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 και των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (ια)(ββ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι τα προγράμματα καθεμιάς από τις παραγράφους (στ) και (ζ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού θα μεταδίδονται σε συνεχείς ημέρες - πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Η συμπλήρωση των προγραμμάτων της εν λόγω παραγράφου (ζ) θα προηγείται της έναρξης της μετάδοσης των προγραμμάτων της παραγράφου (στ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού.

  • ΚΕΦ.300Α
  • 284/1987
  • 9/1988
Προβολή δημοσκοπήσεων

7Α.-(1) Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από το Ίδρυμα των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές, επτά ημέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη δημοσίευση της, να καταθέσει στα Μέλη του Ιδρύματος, υπόμνημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή, καθώς και δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης:

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που κατατίθενται στα Μέλη του Ιδρύματος τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου του Ιδρύματος. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει περίοδο τριών μηνών πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυση και σύσταση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου

4. Διά του παρόντος ιδρύεται σώμα καλούμενο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο με διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και με εξουσίες να αποκτά, έχει και διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται με το εν λόγω όνομα του και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες πράξεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, εφόσον υπάρχει εγγύηση βάσει του άρθρου 25, το Ίδρυμα δεν αποξενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρις ότου παρασχεθεί σφραγίδα, δύναται να χρησιμοποιείται ως κοινή σφραγίδα, σφραγίδα που φέρει την επιγραφή “Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου”.

Συγκρότηση Ιδρύματος

5.-(1) Το Ίδρυμα αποτελείται από όχι περισσότερα από εννέα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (που στο εξής αναφέρονται ως “τα μέλη”), ένα από τα οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος:

Νοείται ότι τα μέλη δεν απαιτείται να είναι πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες αποκτώνται πάνω σε πλήρη βάση.

(2) Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Ιδρύματος υπηρετούν για περίοδο τριών ετών:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε, να παύει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ιδρύματος χωρίς να δίδει λόγο γι’ αυτό.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, να αποδέχεται την παραίτηση του Προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Ιδρύματος.

(4) Το Ίδρυμα δύναται να λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κενή θέση στα μέλη του.

Προσωρινοί διορισμοί

6.-(1) Σε περίπτωση ανικανότητας του Προέδρου λόγω ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης προσωρινής αιτίας ή προσωρινής απουσίας από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως Πρόεδρος, κατά το χρόνο της ανικανότητας ή απουσίας αυτής, και το πρόσωπο αυτό ενόσω διαρκεί ο διορισμός ασκεί και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(2) Σε περίπτωση ανικανότητας οποιουδήποτε μέλους άλλου από το Γενικό Διευθυντή λόγω ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης προσωρινής αιτίας ή προσωρινής απουσίας από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως μέλος κατά τη διάρκεια του χρόνου όπου συνεχίζεται η ανικανότητα ή απουσία αυτή και το πρόσωπο αυτό ενόσω διαρκεί ο διορισμός ασκεί και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του μέλους αυτού.

Απαρτία

7.-(1) Η απαρτία σε όλες τις συνεδριάσεις του Ιδρύματος είναι τέσσερα παρόντα μέλη επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο.

(2) Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις.

(3) Όταν οι ψήφοι των παρόντων προσώπων σε συνεδρίαση αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα είναι διαιρεμένοι εξ’ ίσου, ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο εκτός από τη δική του.

Μόνιμα Διατάγματα

8. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού το Ίδρυμα δύναται να εκδίδει μόνιμους κανονισμούς που να ρυθμίζουν τη δική του διαδικασία γενικά, και, συγκεκριμένα, αλλά άνευ επηρεασμού της γενικότητας όσων προαναφέρθηκαν, αναφορικά με τη σύγκληση συνεδριάσεων, την ειδοποίηση που δίνεται για τις συνεδριάσεις αυτές, τις διαδικασίες σε αυτές, την τήρηση πρακτικών και το άνοιγμα, τήρηση, κλείσιμο και έλεγχο λογαριασμών.

Γενικός Διευθυντής

9.-(1) Λειτουργός του Ιδρύματος γνωστός ως Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Ιδρύματος και τη διοίκηση της καθημερινής του εργασίας.

(2) Το Ίδρυμα μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή τέτοιες από τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού οι οποίες είναι απαραίτητες για να τον καταστήσουν ικανό να διευθύνει αποτελεσματικά την κάθε είδους καθημερινή εργασία του Ιδρύματος.

(3) Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είτε με μόνιμο διορισμό στη θέση αυτή είτε με διορισμό με σύμβαση η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια κάθε φορά.

(4) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(5) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει τον πιο πάνω διορισμό πρέπει να αιτιολογήσει ειδικά την Απόφαση του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίες Υπουργού αναφορικά με το Ίδρυμα

9Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται, κατόπι συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Ιδρύματος, να εκδίδει προς τούτο οδηγίες γενικής φύσης ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες είναι αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Ίδρυμα οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία.

(2) Το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει στον Υπουργό, κατ’ απαίτηση του, εκθέσεις, λογαριασμούς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες του~ το Ίδρυμα οφείλει επίσης να παρέχει κάθε ευκολία προς έλεγχο των πληροφοριών αυτών κατά οποιοδήποτε χρόνο και τρόπο ήθελε αυτός εύλογα απαιτήσει.

(3) Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, για την εξυπηρέτηση των στόχων της γλωσσικής πολιτικής, μπορεί, όταν το θεωρεί αναγκαίο, με οδηγίες του προς το Ίδρυμα να καθορίζει, όσον αφορά ορισμένες εκπομπές ή το σύνολο των εκπομπών του Ιδρύματος, γενικά ή ειδικά κριτήρια που να διέπουν την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης γλώσσας και τη συμμόρφωση προς τη γλωσσική πολιτική της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Υπάλληλοι του Ιδρύματος

10. Το Ίδρυμα διορίζει τους υπαλλήλους που θεωρεί απαραίτητους για την εκτέλεση των λειτουργιών του βάσει του Νόμου αυτού με τέτοιους όρους υπηρεσίας όπως δυνατό να αποφασίσει.

Ορισμένα πρόσωπα να είναι δημόσιοι υπάλληλοι

11.-(1) Ο Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, όλα τα μέλη και υπάλληλοι του Ιδρύματος θεωρούνται ότι εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία εντός της έννοιας του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν.

(2) Το Ίδρυμα θεωρείται ως δημόσιο σώμα για τους σκοπούς του περί Δημοσίων Σωμάτων και Δημοσίων Θέσεων (Διορισμοί) Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και ο Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, μέλη και υπάλληλοι του Ιδρύματος θεωρούνται ότι κατέχουν δημόσια θέση για τους σκοπούς του Νόμου εκείνου.

Εξουσία έκδοσης κανονισμών σχετικά με υπαλλήλους

12.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που αναφέρονται γενικά στους όρους υπηρεσίας υπαλλήλων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα, αλλά άνευ επηρεασμού της γενικότητας των ανωτέρω, δύναται να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με-

(α) το διορισμό, προαγωγή, απόλυση, πειθαρχία, αμοιβή και άδεια, και την ασφάλεια που δίδεται από τους υπαλλήλους αυτούς~

(β) εφέσεις από τους υπαλλήλους αυτούς εναντίον απολύσεων ή άλλων πειθαρχικών μέτρων~

(γ) τη χορήγηση συντάξεων, φιλοδωρημάτων και άλλων επιδομάτων αφυπηρέτησης στους υπαλλήλους αυτούς και στους εξαρτωμένους τους και τη χορήγηση φιλοδωρημάτων στις περιουσίες ή εξαρτωμένους αποθανόντων υπαλλήλων του Ιδρύματος~

(δ) την εγκαθίδρυση και τήρηση ταμείων ιατρικής περίθαλψης, ταμείων σύνταξης ή ταμείων προνοίας και τις εισφορές που είναι πληρωτέες σε αυτά και τα επιδόματα που λαμβάνονται από αυτά.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολόγησης του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί με αναδρομική ισχύ δε θα τυγχάνουν εφαρμογής για αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την έννοια του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος σε σχέση με τις οποίες κατά την ημέρα δημοσίευσης των Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δε θα έχει παρέλθει η προθεσμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος ή θα εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή, σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για τέτοια αίτηση ακύρωσης, δε θα έχει παρέλθει η προθεσμία έφεσης ή θα εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει τέτοια απόφαση.

Υπάλληλοι αποσπασμένοι από την Κυβερνητική υπηρεσία

13.-(1) Το Ίδρυμα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου, αυτού εργοδοτεί τους υπαλλήλους αυτούς που είναι υπάλληλοι του μόνιμου προσωπικού της Κυβέρνησης ή υπηρετούν επί συμβάσει στην Κυπριακή Κυβέρνηση τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποσπάσει από την υπηρεσία της Κυβέρνησης, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει την απόσπαση υπαλλήλου που έχει αποσπασθεί στην υπηρεσία του Ιδρύματος βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, αλλά δεν υποβάλλεται καμιά παράκληση από το Ίδρυμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον τερματισμό της απόσπασης οποιουδήποτε τέτοιου υπαλλήλου εκτός αν το Ίδρυμα δώσει πρώτα στον υπάλληλο γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του να προβεί σε τέτοια παράκληση.

Προσφορές εργασίας από το Ίδρυμα

14.-(1) Eντός περιόδου τριών ετών και τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα προσφέρει σε κάθε υπάλληλο που αποσπάσθηκε στο Ίδρυμα από την υπηρεσία της Κυπριακής Κυβέρνησης εργασία με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που δυνατό να εκτεθούν στην προσφορά αυτή.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εγκαθιδρύεται Επιτροπή Διαιτητών που αποτελείται από τρία μέλη, διορισμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα από τα οποία είναι νομικά καταρτισμένο που είναι Πρόεδρος, και οποιοσδήποτε αποσπασμένος υπάλληλος που λαμβάνει προσφορά εργασίας από το Ίδρυμα βάσει του εδαφίου (1) δύναται να υποβάλλει έφεση στην Επιτροπή αν θεωρεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά αυτή είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς που απολάμβανε κατά την ημερομηνία της προσφοράς αυτής.

(3) Η Επιτροπή ακούει και αποφασίζει επί οποιασδήποτε έφεσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού και δύναται να απορρίψει την έφεση ή δύναται να επιστρέψει την αναφερθείσα προσφορά στο Ίδρυμα προς περαιτέρω εξέταση ή δύναται να μετατρέψει τους όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς και όταν οποιοιδήποτε όροι προσφοράς μετατραπούν όπως προαναφέρθηκε, η προσφορά αυτή γίνεται τότε προς τον υπάλληλο αυτό, με τον τύπο που μετετράπηκε.

(4) Η Επιτροπή δεν μετατρέπει τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται σε οποιαδήποτε προσφορά απλώς διότι δεν είναι από κάθε άποψη όμοιοι ή καλύτεροι από τους όρους που απολάμβανε ο υπάλληλος αυτός κατά την ημερομηνία της προσφοράς αυτής αν οι όροι, και προϋποθέσεις στο σύνολο τους, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, προσφέρουν ουσιαστικά ισάξια ή μεγαλύτερα οφέλη.

(5)(α) Για σκοπούς ακρόασης και διακανονισμού εφέσεων η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται ένα μέλος εκτός από τον Πρόεδρο.

(β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει σε όλες τις εφέσεις στην Επιτροπή:

Νοείται ότι όταν οι ψήφοι των παρόντων μελών αναφορικά με οποιαδήποτε έφεση ή ζήτημα σε αυτές είναι ίσα διαιρεμένοι ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο εκτός από τη δική του.

  • ΚΕΦ.300Α
  • 20/1960
  • 27/1961
  • 69/1961
  • 26/1962
Αποτέλεσμα άρνησης προσφοράς εργασίας με το Ίδρυμα

15.-(1) Υπάλληλος ο οποίος παραλείπει εντός ενός έτους να αποδεχθεί εγγράφως προσφορά που έγινε σε αυτόν από το Ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 θεωρείται ότι αρνείται την προσφορά αυτή.

(2) Αν υπάλληλος αρνείται προσφορά εργασίας που γίνεται σε αυτόν, από το Ίδρυμα σύμφωνα με το Μέρος αυτό, η υποχρέωση που επιβάλλεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 13 στο Ίδρυμα να εργοδοτήσει τον υπάλληλο τερματίζεται με τη λήξη της περιόδου έξι μηνών αμέσως μετά την ημερομηνία της άρνησης αυτής.

Αποδοχή προσφοράς από το Ίδρυμα

16. Όταν υπάλληλος αποδέχεται προσφορά εργασίας που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 η υπηρεσία του στο Ίδρυμα θεωρείται ότι άρχισε και η υπηρεσία του στην Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρείται ότι τερματίστηκε κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην προσφορά αυτή.

ΜΕΡΟΣ IV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων

16Α.-(1) Το Ίδρυμα ορίζεται διά του παρόντος ως ο παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία.

(2) Το Ίδρυμα εκπληρώνει την αποστολή που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1) με το να λειτουργεί ως πάροχος οπτικοακουστικών υπηρεσιών, τόσο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, ήτοι γραμμικών υπηρεσιών, όσο και μη-γραμμικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των κατά παραγγελία υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου  (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμών του 2003, τηρουμένων των όρων, προϋποθέσεων ή περιορισμών των αδειών ή εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται στο Ίδρυμα δυνάμει του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Το Ίδρυμα δύναται να δραστηριοποιείται και σε εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την εκπλήρωση από αυτό της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1), το Ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί όλα τα ακόλουθα χρηματοδοτικά μέσα:

(α) Να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 24Α,

(β) να συλλέγει έσοδα από εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες που δύναται να ασκεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) να λαμβάνει χορηγία σύμφωνα με το άρθρο 17Β, και

(δ) να δανείζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ή να εκδίδει αξιόγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.

(5) Το Ίδρυμα παρέχει τηλεοπτικές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαδικτύου, ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες και προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος για το κοινό.

Υποχρεώσεις του Ιδρύματος σε σχέση με τη διεξαγωγή εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων

16Β. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16Α, το Ίδρυμα οφείλει να διεξάγει τις εμπορικές ή άλλες δραστηριότητές του κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι-

(α) δίνουν πρόσθετη επιλογή στον ακροατή και τον τηλεθεατή, χωρίς να υποβαθμίζουν το γενικότερο επίπεδο των προγραμμάτων του Ιδρύματος·

(β)  συνάδουν με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που είναι σε ισχύ στη Δημοκρατία·

(γ)  εξασφαλίζουν πόρους για επανεπένδυση στα προγράμματα που μεταδίδονται από το Ίδρυμα, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που μεταδίδονται στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας·

(δ)  διεξάγονται, γενικά, υπό όρους και  συνθήκες που δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον ελεύθερου και, ειδικότερα, παρέχονται στη βάση δίκαιης τιμολόγησης που αντικατοπτρίζει την αρχή της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας·

(ε)  τηρούνται με διαφάνεια σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Β, στοιχεία σε σχέση με, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες και τα έσοδα από αυτές.

Γενική λειτουργία

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16Α, αποτελεί καθήκον του Ιδρύματος-

(α) να λειτουργεί με ήχο ή/και εικόνα δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για λήψη από το κοινό·

(β) να ελέγχει και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα αυτά που αποκτώνται ή δυνατό να αποκτηθούν από το Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

(γ) να ελέγχει και χειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος κατά τρόπο που δυνατό να θεωρήσει σκόπιμο·

(δ) να προωθεί την ανάπτυξη της ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό σύμφωνα, κατά την έκταση που είναι δυνατό, με αναγνωρισμένη διεθνή σταθερή πρακτική·

(ε) να συμβουλεύει τον Υπουργό για όλα τα θέματα που αφορούν τη ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και για θέματα που ανήκουν στο Ίδρυμα γενικά.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού το Ίδρυμα δύναται, είτε διά του ονόματος του είτε μέσω οποιουδήποτε αντιπροσώπου-

(α) να ανεγείρει, διατηρεί και λειτουργεί σταθμούς μετάδοσης και λήψης·

(β) να εγκαθιστά και λειτουργεί ενσύρματη ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για το κοινό·

(γ) να προβαίνει σε διευθετήσεις με την Κυβέρνηση για το σκοπό της απόκτησης αδειών, δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων·

(δ) να παράγει, κατασκευάζει, αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά, και πωλεί ή διαφορετικά διαθέτει δίσκους γραμμοφώνου και άλλους μηχανικούς δίσκους και υλικά και όργανα για χρήση αναφορικά με ταινίες και δίσκους και να τα χρησιμοποιεί αναφορικά με ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία·

(ε) να εφοδιάζει και λαμβάνει από άλλα πρόσωπα θέμα για μετάδοση·

(εε) να εκδίδει τις δυνάμει του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης, κατοχής και λειτουργίας ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και άδειες πωλητών ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και να εισπράττει τα νενομισμένα τέλη για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών αυτών κατά όποιο τρόπο ήθελε κρίνει κατάλληλο, και προς το σκοπό αυτό να προβαίνει με οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή πρόσωπο στις διευθετήσεις αυτές που θα θεωρούσε αναγκαίες για το σκοπό της είσπραξης αυτής·

(στ) να οργανώνει, εφοδιάζει και επιχορηγεί δημόσια διασκέδαση για σκοπούς εκπομπής·

(ζ) να συλλέγει ειδήσεις και πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και με οποιοδήποτε τρόπο που δυνατό να θεωρήσει σωστό και να ιδρύει και εγγράφεται συνδρομητής στα πρακτορεία ειδήσεων·

(η) να ιδρύει γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας·

(θ) να αποκτά ή πουλά συγγραφικά δικαιώματα·

(ι) να δημοσιεύει και κυκλοφορεί με ή χωρίς τέλος έντυπα που δυνατό να συμβάλλουν στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τα καθήκοντα του Ιδρύματος·

(ια) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία δυνατό να θεωρήσει σκόπιμη για σκοπούς βελτίωσης των ικανοτήτων προσώπων που εργοδοτούνται από το Ίδρυμα, ή της απόδοσης του εξοπλισμού του Ιδρύματος, ή του τρόπου με τον οποίο λειτουργείται ο εξοπλισμός αυτός, περιλαμβανομένης της παροχής από το Ίδρυμα και της βοήθειας παροχής από άλλους διευκολύνσεων για εκμάθηση, εκπαίδευση και έρευνα·

(ιβ) να δέχεται διαφημίσεις για μετάδοση με ή χωρίς τέλος νοουμένου ότι δεν συγκρούονται με τη γενική πολιτική του Ιδρύματος·

(ιγ) με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να συνάπτει διευθετήσεις με εμπορικά ραδιοφωνικά συμφέροντα με τη μίσθωση από το Ίδρυμα της χρήσης των ηχητικών και τηλεοπτικών πομπών και ραδιοθαλάμων για ορισμένο συγκεκριμένο χρόνο:

Νοείται ότι οποιεσδήποτε μεταδόσεις που διεξάγονται από οποιοδήποτε τέτοιο εμπορικό οργανισμό θα διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και την πολιτική που καθιερώνεται από το Ίδρυμα·

(ιδ) να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που το Ίδρυμα ήθελε θεωρήσει απαραίτητες γα την προώθηση των καθηκόντων του.

Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση

17Α.-(1) To Ίδρυμα δύναται να μεταδίδει τηλεοπτικές διαφημίσεις και μηνύματα τηλεπώλησης, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον δεν συγκρούονται με τη γενική πολιτική του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “τηλεοπτική διαφήμιση” δεν περιλαμβάνει-

(α) ανακοινώσεις του Ιδρύματος που αναφέρονται στα δικά του προγράμματα και τα παρεπόμενα προϊόντα που προέρχονται άμεσα από αυτά·

(β) ανακοινώσεις χορηγίας·

(γ) τοποθετήσεις προϊόντoς·

(δ) ουδέτερα πλαίσια μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης και μεταξύ μεμονωμένων τηλεοπτικών μηνυμάτων.

(2) Η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης από το Ίδρυμα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο και, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος, μέσω οπτικών,  ακουστικών ή/και χωρικών μέσων:

Νοείται ότι, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης, επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, μεταδίδονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

(β) εάν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρεμβάλλονται τηλεοπτικές διαφημίσεις ή τηλεπωλήσεις, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις και τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων·

(γ) η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, πλην των σειρών αυτοτελών προγραμμάτων, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ, καθώς και η μετάδοση κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων, είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις, τηλεπωλήσεις ή και τα δύο, μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών·

(δ) η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις, μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά:

Νοείται ότι, η μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης απαγο-ρεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων.

(3)  Απαγορεύεται-

(α) η παρεμβολή τηλεοπτικών διαφημίσεων ή τηλεπωλήσεων κατά τη διάρκεια  θρησκευτικών τελετών∙

(β) η τηλεοπτική διαφήμιση των φαρμάκων και των θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου∙

(γ) η τηλεπώληση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.

(4) Για την τηλεοπτική διαφήμιση ή/και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι-

(α) δεν απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους ή/και, ιδίως, δεν εμφανίζει ανηλίκους να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά·

(β) δεν συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων·

(γ) δεν προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία·

(δ) δεν αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά·

(ε) δεν ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και δεν δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης κατανάλωσής τους·

(στ) δεν τονίζει ως προτέρημα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.

(5) Η αναλογία των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά το χρονικό διάστημα από τις 06.00 έως τις 18.00 δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του διαστήματος αυτού και η ίδια αναλογία ισχύει και κατά το χρονικό διάστημα από τις 18.00 έως τις 24.00.

(6)(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά:

Νοείται ότι, παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, η συνολική χρονική διάρκεια των τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάμισι (3,5) λεπτά μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα.

(β) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών που αφορούν στις διαφημίσεις, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απαιτήσει σε ειδικές περιπτώσεις την άμεση απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, εφόσον κρίνει ότι βλάπτονται ανήλικοι ή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους ή/και για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 22Β διαδικασία εξέτασης παραβάσεων, οι λόγοι δε για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η εν λόγω απαίτηση κοινοποιούνται στο Ίδρυμα, ανάλογα με την περίπτωση, το συντομότερο δυνατό, και απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της κοινοποιήσεως σε αυτό της σχετικής απόφασης της Αρχής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η εν λόγω Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22Γ:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να εξετάσει πιθανές παραβάσεις του παρόντος εδαφίου, με βάση τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

(7)(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση τυχερών παιγνιδιών και στοιχημάτων απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά.

(β) Παρά την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) απαγόρευση, η τηλεοπτική διαφήμιση στοιχημάτων επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού αγώνα, καθώς και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού αγώνα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος “αθλητικός αγώνας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “αγώνας” στο άρθρο 2 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου.

(γ) Παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, η συνολική χρονική διάρκεια τηλεοπτικών διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει το ενάμισι (1,5) λεπτό μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα.

(δ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών που αφορούν στις διαφημίσεις, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απαιτήσει σε ειδικές περιπτώσεις την άμεση απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, εφόσον κρίνει ότι βλάπτονται ανήλικοι ή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους ή/και για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 22Β διαδικασία εξέτασης παραβάσεων, οι λόγοι δε για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η εν λόγω απαίτηση κοινοποιούνται στο Ίδρυμα, ανάλογα με την περίπτωση, το συντομότερο δυνατό, και απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της κοινοποιήσεως σε αυτό της σχετικής απόφασης της Αρχής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η εν λόγω αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22Γ:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να εξετάσει πιθανές παραβάσεις του παρόντος εδαφίου, με βάση τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

(8) Η μετάδοση τηλεδιαγωνισμών και συνδεδεμένων με αυτούς προγραμμάτων των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τύχη επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 22.00 και 05.00:

Νοείται ότι, οι τηλεψηφοφορίες και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων γενικά και ιδιαίτερα για σκοπούς συμμετοχής σε πρόγραμμα, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(9) Απαγορεύεται η μετάδοση εκπομπών ή προγραμμάτων αφιερωμένων σε ηλεκτρονικά στοιχήματα και παιχνίδια καζίνο που παρέχονται με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παιχνιδιών τύπου on line ρουλέτα και on line πόκερ, καθώς και των ιπποδρομιακών στοιχημάτων, με ή χωρίς τη διαδραστική συμμετοχή των θεατών ή ακροατών.

Ειδικές διατάξεις που αφορούν την πολιτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

17Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε  δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται από το Ίδρυμα, εφ΄ όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Πριν από τη μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης πρέπει να χρησιμοποιείται οπτικό και ακουστικό μέσο επισήμανσής της ως πληρωμένης πολιτικής διαφήμισης, ούτως ώστε να διακρίνεται σαφώς από τα υπόλοιπα προγράμματα και άλλες διαφημίσεις·

(β) στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών,  η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης επιτρέπεται μόνο υπέρ των υποψηφίων,  και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς, ο υποψήφιος υπέρ του οποίου μεταδίδεται η πολιτική διαφήμιση·

(γ) στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης επιτρέπεται  μόνο υπέρ  των υποψηφίων και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς ,  ο υποψήφιος υπέρ του οποίου μεταδίδεται η πολιτική διαφήμιση·

(δ) η πολιτική διαφήμιση δεν αποτελεί αρνητική διαφήμιση κατά την έννοια που της αποδίδει το παρόν άρθρο∙

(ε) το Ίδρυμα μεταδίδει την πολιτική διαφήμιση υπό τους ίδιους  οικονομικούς ή άλλους όρους για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(στ) το Ίδρυμα διασφαλίζει κατά το δυνατό τις προϋποθέσεις ίσου ποσοστού χρόνου της πολιτικής διαφήμισης μεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και μεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, τόσο εντός της ζώνης όσο και εκτός αυτής, καθώς επίσης και όταν αυτή μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης ή υψηλής ακροαματικότητας.

(2) Αναφορικά με το χρόνο πολιτικής διαφήμισης που μεταδίδει το Ίδρυμα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34Δ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34Δ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου,  απαγορεύεται η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης πενήντα πέντε ώρες πριν από την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας κατά την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι υποψήφιοι στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών και οι υποψήφιοι στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση,  οφείλουν, πέντε ημέρες πριν από τη μετάδοση της πρώτης πολιτικής διαφήμισης, να καταθέτουν στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης το συμφωνηθέν με το Ίδρυμα πρόγραμμα καταχώρησης και μετάδοσης της  πολιτικής τους διαφήμισης.

(5) Το Ίδρυμα πριν από τη μετάδοση οποιασδήποτε πολιτικής διαφήμισης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τη συμφωνία για τη μετάδοσή της, το περιεχόμενό της, καθώς και το χρόνο μετάδοσής της.

(6) (α) Σε περίπτωση που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε πολιτική διαφήμιση έχει καλύψει τον καθοριζόμενο με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου χρόνο, δίδει οδηγίες στο Ίδρυμα να μη μεταδώσει οποιαδήποτε άλλη τέτοια πολιτική διαφήμιση, και το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω μετάδοση τέτοιας διαφήμισης.

(β) Σε περίπτωση που το Ίδρυμα  παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 22Β.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου ή κόμματος∙

"προεκλογική περίοδος" σημαίνει τη χρονική περίοδο των σαράντα ημερών που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των προεδρικών  ή των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση προεδρικών εκλογών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των οποίων δεν εκλέγεται πρόεδρος, οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους προέδρους, και θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία σε μεταγενέστερη ημερομηνία, περιλαμβάνει και την περίοδο  από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας μέχρι τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί∙

“υποψήφιος” σημαίνει:

(α) σε περίπτωση προεδρικών εκλογών υποψήφιο πρόεδρο κατά την έννοια του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου.

(β) σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών:

(i) πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως· ή

(ii) το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ και

(γ) στην περίπτωση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

(i) πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως, ή

(ii)    το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ:

Νοείται ότι όπου απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους υποψηφίου, για την περίπτωση συνδυασμού, εκ μέρους αυτού θα ενεργεί πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί.

“υψηλή τηλεθέαση” σημαίνει τη χρονική περίοδο εκπομπής τηλεοπτικού οργανισμού μεταξύ των ωρών 19:00 μέχρι 22:00∙

“υψηλή ακροαματικότητα” σημαίνει τη χρονική περίοδο εκπομπής ραδιοφωνικού οργανισμού μεταξύ των ωρών 6:00 μέχρι 9:00 και 12:00 μέχρι 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγία

17Γ.-(1) Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδει το Ίδρυμα, καθώς και τα προγράμματα του που δέχονται χορηγία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά στις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπο ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του Ιδρύματος·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή  στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα κατά κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

(2) Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδει το Ίδρυμα ή τα προγράμματά του δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή ή η πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης.

(3) Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδει το Ίδρυμα ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παραγωγή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί το όνομα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία.

(4) Το Ίδρυμα δεν επιτρέπεται να δέχεται χορηγία για τα προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικά ενημερωτικά προγράμματα:

Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα περιβαλλοντικά δελτία, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, καθώς και η αθλητική ενημέρωση, τα οποία διακρίνονται σαφώς από τα δελτία ειδήσεων.

(5) Η εμφάνιση λογότυπου χορηγίας κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ και θρησκευτικών προγραμμάτων επιτρέπεται μόνο για διάρκεια τριών λεπτών στην έναρξη του προγράμματος και τριών λεπτών πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Δικαίωμα απάντησης

17Δ.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται άλλες ισχύουσες αστικές, διοικητικές ή ποινικές διατάξεις, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της χώρας εγγραφής του, του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα και ιδίως η τιμή και η υπόληψή του λόγω της αναφοράς εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχει, έναντι του Ιδρύματος, το δικαίωμα να απαντήσει ή να προσφύγει σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας.

(2) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης μεριμνά ώστε η πραγματική άσκηση του δικαιώματος απάντησης ή του δικαιώματος  σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας, να μην παρεμποδίζεται από την επιβολή αναιτιολόγητων προϋποθέσεων ή  όρων.

(3) Το Ίδρυμα δύναται να απορρίπτει το αίτημα για απάντηση ή την προσφυγή σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας στις εξής περιπτώσεις:

(α) Αν  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του εδαφίου (1)∙ ή

(β) αν η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού  συνεπάγεται τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή επισύρει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή αντίκειται στα χρηστά ήθη.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης από το Ίδρυμα του αιτήματος για να απαντήσει ή σε περίτπωση μη ανταπόκρισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, ο αιτητής δύναται να προσφύγει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για επανεξέταση του αιτήματός του. Αν η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα, ζητά από το Ίδρυμα, την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(5) Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται μέσα σε επτά ημέρες από την παραλαβή της ή από τη μέρα που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ζητά από το Ίδρυμα την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται κατά προτίμηση στο ίδιο πρόγραμμα που έγινε η  σχετική αναφορά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει, ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντος.

(6) Σε περίπτωση μετάδοσης απάντησης το Ίδρυμα  θα έχει δικαίωμα περιορισμού της έκτασής της, οσάκις είναι δυσανάλογα μακροσκελής σε σχέση με την αναφορά που την προκάλεσε, χωρίς να θίγεται, όμως, σε κάθε περίπτωση, η ουσία της.

Δωρεάν κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος

17Ε.-(1) Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα δωρεάν κάλυψης γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για τα οποία έχει δοθεί αποκλειστικό δικαίωμα.

(2) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα προστασίας ζωής και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από το εδάφιο (1).

(3) Το δικαίωμα κάλυψης περιορίζεται στα προγραμματισμένα εκ των προτέρων δελτία ειδήσεων. Η διάρκεια κάλυψης θα είναι τέτοια που να ανταποκρίνεται στο είδος της είδησης που μεταδίδεται, αλλά δε θα ξεπερνά τα τρία λεπτά. Ειδικά επί των αθλητικών γεγονότων η διάρκεια κάλυψης δε θα ξεπερνά τα τρία λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα.

(4) Το δικαίωμα κάλυψης πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει το γεγονός. Δεν υπάρχει δικαίωμα κάλυψης στις περιπτώσεις όπου επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού ή του κράτους ή όπου η μετάδοση ή η οπτικογράφηση ενδέχεται να επηρεάσει το γεγονός.

(5) Οργανωτής γεγονότος μπορεί να απαιτήσει την καταβολή εισιτηρίου για την είσοδο του Ιδρύματος στο χώρο όπου λαμβάνει χώρα το γεγονός και επιπρόσθετα μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για τυχόν απώλεια που υφίσταται λόγω της κάλυψης.

(6) Πριν από την άσκηση του δικαιώματος κάλυψης, το Ίδρυμα πρέπει να δώσει εύλογη προειδοποίηση στον οργανωτή. Ο οργανωτής είναι υπόχρεος να ειδοποιήσει το Ίδρυμα το συντομότερο, αν έχουν γίνει ειδικές τεχνικές διευθετήσεις για την κάλυψη.

(7) Αν οι τεχνικές διευθετήσεις δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικές για όλους τους αδειούχους σταθμούς και το Ίδρυμα που ειδοποίησαν για κάλυψη, προτίμηση δίδεται σε όσους έχουν προβεί σε συμβατικές υποχρεώσεις με τον οργανωτή ή με τους χορηγούς. Ο οργανωτής μπορεί να δώσει προτίμηση σε αδειούχους σταθμούς ή στο Ίδρυμα που μπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα στο χαρακτήρα και στο περιεχόμενο του γεγονότος για το οποίο θα γίνει κάλυψη.

(8) Αν το Ίδρυμα συμβληθεί για μετάδοση γεγονότος ή έχει προτιμηθεί για κάλυψη είναι υπόχρεο να διαθέσει το σήμα σε άλλους αδειούχους σταθμούς στους οποίους δεν επιτράπηκε η απευθείας κάλυψη, έναντι καταβολής λογικής τιμής.

(9) Ο οργανωτής γεγονότος ή χορηγός που έχει συμβληθεί με το Ίδρυμα για αποκλειστική μετάδοση του γεγονότος είναι υπόχρεος να επιτρέψει σε έναν ακόμη αδειούχο σταθμό να προβεί σε κάλυψη, ο οποίος μπορεί σύμφωνα με το εδάφιο (8) να διαθέσει το σήμα και σε όλους τους αδειούχους σταθμούς που ενδιαφέρονται.

(10) Το υλικό που δε χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη πρέπει να αχρηστευτεί σε έναν μήνα το αργότερο από τη λήψη του και να ενημερωθεί ο οργανωτής σχετικά. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη μπορεί να φυλαχτεί ως αρχειακό υλικό. Αρχειακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι, μόνο όταν υπάρχει άμεσος συσχετισμός με άλλο γεγονός.

(11) Η κάλυψη δεν μπορεί να προηγηθεί της ολοκλήρωσης της μετάδοσης του γεγονότος.

(12) Όταν η κάλυψη γίνεται από υλικό που διέθεσε αδειούχος σταθμός που είχε το αποκλειστικό δικαίωμα, το λογότυπο του αδειούχου αυτού σταθμού πρέπει να φαίνεται κατά τη σύντομη κάλυψη.

(13) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “αδειούχος σταθμός” έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του 1997.

Μετάδοση σύντομων αποσπασμάτων διοργανώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος

17ΣΤ.-(1) Το Ίδρυμα, σε περίπτωση που ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να παρέχει σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος-μέλος, σύντομα αποσπάσματα από εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά προγράμματα, με δίκαιους, εύλογους και ίσους, οικονομικούς ή άλλους, όρους. Οι εν λόγω όροι ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την εκδήλωση από το Ίδρυμα όταν κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος σε ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης.

(2) Το Ίδρυμα, σε περίπτωση που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) πρόσβαση, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τηλεοπτικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), σύντομα αποσπάσματα από το σήμα του Ιδρύματος.

(2Α) Εάν ένας άλλος τηλεοπτικός οργανισμός εγκατεστημένος στη Δημοκρατία έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό και το Ίδρυμα ζητεί πρόσβαση σε σύντομα στιγμιότυπα της εν λόγω εκδήλωσης, η πρόσβαση ζητείται από τον εν λόγω οργανισμό.

(3) Η μετάδοση αποσπασμάτων από τηλεοπτικό οργανισμό που αποκτά πρόσβαση στα αποσπάσματα αυτά από το Ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

(α)Τα αποσπάσματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά προγράμματα:

Νοείται ότι, τα υπό αναφορά αποσπάσματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε κατά παραγγελία υπηρεσίες, μόνο εάν το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(β) η μετάδοση των αποσπασμάτων επιτρέπεται να γίνεται μετά τη λήξη της συγκεκριμένης εκδήλωσης, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες από τη λήξη της εκδήλωσης∙

(γ)η διάρκεια της μετάδοσης των αποσπασμάτων της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 180 δευτερόλεπτα και δεν δύναται να επαναλαμβάνεται περισσότερο από τρεις (3) φορές μέσα στο εικοσιτετράωρο από τη λήξη της εκδήλωσης∙

(δ)εφόσον απαιτηθεί αποζημίωση, αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή πρόσβασης∙

(ε) καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής των εν λόγω αποσπασμάτων, ο τηλεοπτικός οργανισμός που τα προβάλλει οφείλει να διατηρεί στην οθόνη το λογότυπο του Ιδρύματος, εφόσον έχει εξασφαλίσει από αυτό την πρόσβαση στα εν λόγω αποσπάσματα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το Ίδρυμα αποκτά πρόσβαση σε σύντομα αποσπάσματα από άλλο τηλεοπτικό οργανισμό τότε υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (ε) του παρόντος εδαφίου.

Κανονισμοί

17ΣΤ. [Διαγράφηκε]
Εξαίρεση

18. [Διαγράφηκε]
Διαφάνεια

18Α.- Το Ίδρυμα οφείλει να διαθέτει στους αποδέκτες των υπηρεσιών του εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση  στις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Την επωνυμία του ως παρόχου υπηρεσιακών οπτικοακουστικών μέσων·

(β) τη  γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το Ίδρυμα·

(γ) λεπτομερείς πληροφορίες του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί του·

(δ) ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και ότι ρυθμιστικός και εποπτικός φορέας στη Δημοκρατία είναι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης.

Υποκίνηση στη βία ή στο μίσος ή/και δημόσια πρόκληση προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας

18Β.-(1) Επιφυλασσομένης της υποχρέωσης σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδει δεν εμπεριέχουν στοιχεία-

(α) υποκίνησης στη βία ή στο μίσος εναντίον προσώπου, ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων κατά τρόπο που να παραβιάζονται τα προστατευόμενα από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και/ή να παραβιάζονται τα προστατευόμενα από το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώματα·

(β) δημόσιας πρόκλησης προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του  άρθρου 13 του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(2) Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου είναι αναγκαία και αναλογικά, σέβονται τα δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που καθορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες

18Γ. (1) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ότι οι υπηρεσίες του καθίστανται συνεχώς και προοδευτικά ολοένα και περισσότερο προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες μέσω αναλογικών μέτρων:

Νοείται ότι, η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες επιτυγχάνεται, ιδίως, με τον υποτιτλισμό προγραμμάτων, τη χρήση νοηματικής γλώσσας, την ακουστική περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισμό.

(2) Το  Ίδρυμα έχει υποχρέωση να μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00 ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστο πέντε λεπτών της ώρας:

Νοείται ότι, η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.

(2Α) Το Ίδρυμα υποβάλλει έκθεση στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε τακτική βάση, αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(2Β) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ενθαρρύνει το Ίδρυμα και αυτό οφείλει να αναπτύσσει σχέδια δράσης στον τομέα της προσβασιμότητας με σκοπό τη συνεχή και σταδιακή αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών του σε άτομα με αναπηρίες και οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο δράσης κοινοποιείται στην εν λόγω Αρχή.

(3) Το ΄Ιδρυμα, μετά από διαβουλεύσεις με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, οφείλει να υποβάλει σε αυτή χρονοδιάγραμμα, αναφορικά με την υλοποίηση της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, στο οποίο να καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους για σταδιακή αύξηση ποσοστών των προγραμμάτων τους, τουλάχιστον κατά 5%  πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

(4) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ορίζει ένα ενιαίο, εύκολα προσβάσιμο μεταξύ άλλων από άτομα με αναπηρίες και διαθέσιμο στο κοινό επιγραμμικό σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών και τη λήψη καταγγελιών αναφορικά με τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(5) Το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης που διατίθενται στο κοινό μέσω των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων του Ιδρύματος, περιλαμβανομένων των δημόσιων ενημερώσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, κατά τρόπο προσιτό και κατανοητό σε άτομα με αναπηρίες.

Παιδεία για τα μέσα

18Δ.-(1) Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με την παιδεία για τα μέσα.

(2) Το Ίδρυμα συμμετέχει στη δράση παιδεία για τα μέσα, που συντονίζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ιδιαίτερα στη διάδοση προς τους πολίτες σαφών και εύχρηστων πληροφοριών και στη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων, αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής, προώθησης και διανομής πληροφοριών και δημιουργικού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον, για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου γενικότερα, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και τη βέλτιστη χρήση τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «παιδεία για τα μέσα» σημαίνει την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης, χρήσης και κριτικής αξιολόγησης των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και του περιεχομένου τους, την ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου στα μέσα, καθώς και την ικανότητα επικοινωνίας, με ασφάλεια και υπευθυνότητα κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

Κινηματογραφικά έργα

18Ε. Το Ίδρυμα δεν δύναται να μεταδίδει κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.

Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις

18ΣΤ.-(1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδει συνάδουν προς τις προϋποθέσεις ή/και τους περιορισμούς που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες·

(β) οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται·

(γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

(δ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να-

(i) θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

(ii) εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

(iii) ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια,

(iv) ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος.

(ε) όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης απαγορεύονται·

(στ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.

(ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία απαγορεύονται.

(η) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να-

(i) προκαλούν σωματική, πνευματική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους,

(ii) τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους,

(iii) τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών,

(iv) εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, στους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, ή

(v) παρουσιάζουν αναίτια ανηλίκους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

(2) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά στις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εξαιρουμένης της χορηγίας και της τοποθέτησης προϊόντος, συνάδουν προς τα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 17A.

Ανθυγιεινά Τρόφιμα

18Ζ. (1) Το Ίδρυμα υποχρεούται να αναπτύξει, μαζί με τους άλλους  παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου του 1998, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες συνοδεύουν  ή  περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν διατροφικές ή άλλες ουσίες με διατροφικές ή οργανικές επιπτώσεις, ιδίως συστατικά και ουσίες, όπως τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα τρανς-λιπαρά οξέα (υδρογονωμένα λίπη), το αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική κατανάλωση στη συνολική δίαιτα.

(2) Για σκοπούς τήρησης της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Ίδρυμα μαζί με τους άλλους αναφερόμενους στο εδάφιο (1) παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποβάλλουν προς έγκριση στην Αρχή, το αργότερο ένα χρόνο από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και μετά από τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, στη βάση καταλόγου ανθυγιεινών τροφίμων, που συντάσσεται και αναθεωρείται περιοδικά από τις αρμόδιες  υπηρεσίες  του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας.

Τοποθέτηση προϊόντος

18Η.- (1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε προγράμματα που δημιουργήθηκαν μετά τη 19η Δεκεμβρίου 2009.

(2) Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και τα προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, τα προγράμματα θρησκευτικού περιεχομένου και τα παιδικά προγράμματα.

(3) Τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το περιεχόμενο και η οργάνωσή τους εντός χρονοδιαγράμματος, σε περίπτωση τηλεοπτικής εκπομπής, ή εντός καταλόγου, σε περίπτωση κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να επηρεάζεται κατά τρόπο που να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του Ιδρύματος·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών στα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες·

(γ) δεν επιτρέπεται να προβάλλουν υπερβολικά τα εν λόγω προϊόντα, ιδίως με κοντινή ή/και παρατεταμένη προβολή·

(δ)(i) οι τηλεθεατές ενημερώνονται με σαφήνεια για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος μέσω κατάλληλου αναγνωριστικού σήματος κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος, καθώς και κατά τη συνέχισή του ύστερα από διαφημιστικό διάλειμμα, με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσής τους:

Νοείται ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, εξαιρούνται προγράμματα που δεν παράγονται ή ανατίθενται από το Ίδρυμα ή από επιχείρηση συνδεόμενη με το Ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα δεν επωφελείται οικονομικά ή με άλλον τρόπο από την τοποθέτηση προϊόντος.

(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής ή/και αναφοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες, σε μηνύματα τοποθέτησης προϊόντος, περιορίζεται στο ελάχιστο του συνολικού χρόνου του προγράμματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και, εν πάση περιπτώσει, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά στις περιπτώσεις κινηματογραφικών έργων και τηλεταινιών και το ένα (1) λεπτό στις περιπτώσεις επεισοδίων σειρών, αθλητικών προγραμμάτων και ελαφράς ψυχαγωγίας προγραμμάτων.

(4) Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος για τα ακόλουθα:

(α) Τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, ή τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή ή η πώληση αυτών των προϊόντων·

(β) ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία·

(γ) παιδικά παιχνίδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 17Α·

(δ) οποιοδήποτε άλλο προϊόν, εμπόρευμα ή υπηρεσία, του οποίου ή της οποίας η διαφήμιση δεν επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Απαγορεύεται ρητώς η ενσωμάτωση μηνύματος τοποθέτησης προϊόντος σε κάθε στάδιο ύστερα από την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

(6) Απαγορεύεται η δωρεάν παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χορηγία.

Κατά παραγγελία υπηρεσίες

18Θ. Όταν το Ίδρυμα παρέχει κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, διασφαλίζει μερίδιο τουλάχιστον τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα ευρωπαϊκά έργα στους καταλόγους του και ότι τα έργα αυτά κατέχουν προβεβλημένη θέση.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας

19.-(1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας με αμερόληπτη προσοχή και σεβασμό στα συμφέροντα και τις ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, των θρησκευτικών ομάδων και των διάφορων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Δημοκρατία.

(2) Το Ίδρυμα παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στην Ελληνική, την Τουρκική και την Αγγλική γλώσσα και σε οποιεσδήποτε άλλες κατά την κρίση του γλώσσες και διασφαλίζει την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανομή του συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου σε προγράμματα, εκπομπές και θέματα που μεταδίδονται στις γλώσσες αυτές.

(3) Επιφυλασσομένης της υποχρέωσης σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που παρέχει δεν εμπεριέχει στοιχεία-

(α) υποκίνησης στη βία ή στο μίσος εναντίον προσώπου, ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων κατά τρόπο που να παραβιάζονται προστατευόμενα από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας ανθρώπινα δικαιώματα και/ή να παραβιάζονται προστατευόμενα από το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώματα·

(β) δημόσιας πρόκλησης προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου:

Νοείται ότι, τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου είναι αναγκαία και αναλογικά, σέβονται τα δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που καθορίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(4) Το Ίδρυμα παρέχει, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για λήψη εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, το Ίδρυμα διασφαλίζει την αμφίδρομη απευθείας τηλεοπτική σύνδεση της Δημοκρατίας με την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ σχετική διακρατική συμφωνία.

(5)(α) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων του, οι οποίες δύναται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι ούτε τις ακούν ούτε τις βλέπουν.

(β) Στα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα δύναται να περιλαμβάνονται η επιλογή της ώρας μετάδοσης, τα μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα.

(γ) Τα εν λόγω μέτρα είναι αναλογικά ως προς τη δυνητική βλάβη που δύναται να προκαλέσει το πρόγραμμα.

(δ) Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα μέτρα.

(ε) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή άλλως παράγονται από το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (δ), δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άμεση εμπορική προώθηση, η ανάλυση “προφίλ” και η στοχευμένη διαφήμιση με βάση τη συμπεριφορά.

(στ) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι παρέχει στους θεατές επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με περιεχόμενο που δύναται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και, για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα χρησιμοποιεί ένα σύστημα που περιγράφει τη δυνητικά επιζήμια φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων:

Νοείται ότι, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ενθαρρύνει τη χρήση της συρρύθμισης και την προώθηση της αυτορρύθμισης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 31Β του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου.

(ζ) Για τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β) προγράμματα, τα οποία μεταδίδονται σε μη κωδικοποιημένη μορφή, το Ίδρυμα έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι προηγείται ακουστική προειδοποίηση ή αυτά αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

(η) Για την τήρηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης, το Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει και να ενημερώνει προς τούτο την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, πέρα από τη σήμανση, και πρόσθετα τεχνικά μέσα, ιδίως εύχρηστο σύστημα φιλτραρίσματος περιεχομένου και κωδικών πρόσβασης σε αυτό, με τα οποία θα προμηθεύονται γονείς ή/και κηδεμόνες ανηλίκων, σε περίπτωση συνδρομής σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων του Ιδρύματος, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την παρεμπόδιση της πρόσβασης των ανηλίκων σε υπηρεσίες που θα μπορούσε να βλάψουν τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη.

(6) Το Ίδρυμα διασφαλίζει την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανομή του συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου μετάδοσης προγραμμάτων ή εκπομπών πολιτικού περιεχομένου ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα.

(7) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (5), το Ίδρυμα εκδίδει Κανονισμούς, δυνάμει του παρόντος Νόμου  που διέπουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη οπτικού κώδικα κατάταξης προγραμμάτων, πανομοιότυπου με αυτού που ισχύει για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς οργανισμούς.

(8)(α) Η συμμετοχή ανηλίκου σε εμπορικά προγράμματα, εκπομπές, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή διαφημίσεις, εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου καλούμενη «συμμετοχή ανηλίκου», επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση της εξασφάλισης προηγουμένως της γραπτής συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου και  νοουμένου ότι αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για τον ίδιο.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νόμου αναφορικά με την απασχόληση παιδιού σε δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως, η συμμετοχή ανηλίκου σε πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά προγράμματα, εκπομπές ή οπτικοακουστικές ανακοινώσεις ανάλογου περιεχομένου, επιτρέπεται χωρίς όρους, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η ελεύθερη συμμετοχή του ανηλίκου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η συμμετοχή ανηλίκου εμπίπτει στην έννοια της απασχόλησης με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νόμου, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αυτού.

(γ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (α), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας άνω των δεκαπέντε (15) ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του ιδίου του ανηλίκου.

(δ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (α), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, λαμβάνεται υπόψη η ωριμότητα του ανηλίκου, ενώ σε περίπτωση που ο ανήλικος εκφράζει με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση συμμετοχής ή άρνηση συνέχισης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανεξαρτήτως της φύσεως αυτής, τότε η συμμετοχή ανηλίκου αποκλείεται ή διακόπτεται, αντίστοιχα.

Ευρωπαϊκά έργα

19Α.-(1)  Το Ίδρυμα αφιερώνει σε ευρωπαϊκά έργα, το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου εκπομπής του εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιγνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεκειμενογραφίας και τηλεπώλησης. Το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του Ιδρύματος έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων που καθορίζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης.

(2) Το Ίδρυμα  αφιερώνει, όπου αυτό είναι εφικτό και με τα κατάλληλα μέσα, τουλάχιστο το 10% του χρόνου της εκπομπής του, εκτός από τις ειδήσεις, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφημίσεις ή τις υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας και τηλεπώλησης ή εναλλακτικά κατ’ επιλογή του το 10% τουλάχιστο του προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους σε ευρωπαϊκά έργα παραγωγών ανεξαρτήτων από το Ίδρυμα. Tο ποσοστό αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του Ιδρύματος έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή τους, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά, βάσει κατάλληλων κριτηρίων, αφιερώνοντας κατάλληλο ποσοστό σε πρόσφατα έργα, δηλαδή σε έργα που μεταδίδονται μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την παραγωγή του.

(3)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «ευρωπαϊκά έργα» σημαίνει-

(i)έργα καταγωγής κρατών μελών∙

(ii)έργα καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, οι οποίες είναι μέρη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (β)∙

(iii)έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο συμφωνιών που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα και έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεμία από τις εν λόγω συμφωνίες:

Νοείται ότι, η εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (ii) και (iii) προϋποθέτει ότι τα έργα καταγωγής κρατών μελών δεν υπόκεινται σε μέτρα που εισάγουν διακρίσεις στις εν λόγω τρίτες χώρες.

(β)Τα έργα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) είναι έργα τα οποία πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζομένους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα κράτη τα οποία αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν μία εκ των τριών ακόλουθων προϋποθέσεων:


(i)Πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, ή

(ii) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, ή

(iii) οι συμπαραγωγοί των εν λόγω κρατών συνεισφέρουν τα μέγιστα στις συνολικές δαπάνες συμπαραγωγής και η συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των εν λόγω κρατών.

(γ)Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια της παραγράφου (α), αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, λογίζονται ως ευρωπαϊκά, εφόσον οι συμπαραγωγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός του εδάφους των κρατών μελών.

Μετάδοση εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την κοινωνία

19Β.-(1) Το Ίδρυμα δε δύναται να μεταδίδει εκδηλώσεις, οι οποίες θεωρούνται από τη Δημοκρατία μείζονος σημασίας για την κοινωνία, και καθορίζονται ως τέτοιες από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δυνάμει των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού στη Δημοκρατία να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

(2)  (α) Το Ίδρυμα δε δύναται να ασκεί τα αποκλειστικά δικαιώματα που αποκτά, κατά τρόπο ώστε να εμποδίζει σημαντική μερίδα του κοινού σε άλλο κράτος μέλος να παρακολουθήσει εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν  καθοριστεί  από το εν λόγω κράτος μέλος ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία και έχουν δημοσιευτεί ως τέτοιες από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3α(2) της Κοινοτικής Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως το εν λόγω κράτος μέλος ήθελε καθορίσει, ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

(β) Το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Ίδρυμα εφαρμόζει, τηρουμένων των αναλογιών, τις σχετικές διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Παράθυρα τηλεπώλησης

19Γ.-(1) Τα παράθυρα τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς ως τέτοια με οπτικά και ακουστικά μέσα και να έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια 15 λεπτών.

(2) Ο ανώτατος αριθμός παραθύρων τηλεπώλησης είναι οκτώ ημερησίως, η συνολική διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες ημερησίως και προσδιορίζονται σαφώς ως παράθυρα τηλεαγοράς με οπτικά και ακουστικά μέσα.

Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σε τηλεοπτική εκπομπή που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη διαφήμιση και τηλεαγορά

19Δ. [Διαγράφηκε]
Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σε τηλεοπτική εκπομπή που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην αυτοπροβολή

19Ε. [Διαγράφηκε]
Συμβουλευτικές Επιτροπές

20.-(1) Το Ίδρυμα διορίζει συμβουλευτικές επιτροπές γνωστές ως η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Προγράμματος και η Συμβουλευτική Επιτροπή του Τουρκικού Προγράμματος για να συμβουλεύουν το Ίδρυμα σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο προγραμμάτων που μεταδίδονται στην Ελληνική ή Τουρκική γλώσσες, αντίστοιχα.

(2) Το Ίδρυμα δύναται να διορίζει μία ή περισσότερες άλλες συμβουλευτικές επιτροπές για να συμβουλεύουν το Ίδρυμα σε οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο αφορά τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες και άλλες εργασίες του Ιδρύματος.

(3) Επιτροπή που διορίζεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή εδαφίου (2) αποτελείται από τέτοια πρόσωπα, είτε μέλη είτε όχι, λειτουργούς ή υπαλλήλους του Ιδρύματος, όπως το Ίδρυμα δυνατό να θεωρήσει κατάλληλα.

(4) Το Ίδρυμα προνοεί για Πρόεδρο ή άλλο προεδρεύον μέλος κάθε τέτοιας επιτροπής και για την απαρτία αυτής, και δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη συχνότητα των συνεδριάσεων, τη σύγκληση των συνεδριάσεων, τη διαδικασία στις συνεδριάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θέματα παραπέμπονται στην Επιτροπή για συμβουλή από το Ίδρυμα και τη συμβουλή της επιτροπής που διαβιβάζεται στο Ίδρυμα, και τηρουμένων οποιωνδήποτε τέτοιων κανονισμών η επιτροπή ρυθμίζει τη δική της διαδικασίας.

(5) Το Ίδρυμα παρέχει τέτοια γραμματειακή ή άλλη βοήθεια σε επιτροπή όπως δυνατό να θεωρήσει κατάλληλη.

(6) Το Ίδρυμα δύναται να πληρώνει σε μέλη επιτροπής που δεν είναι μέλη, λειτουργοί ή υπάλληλοι του Ιδρύματος τέτοια επιδόματα και έξοδα όπως το Ίδρυμα δυνατό να ορίζει:

Νοείται ότι δεν πληρώνονται επιδόματα, εκτός από επίδομα για έξοδα για τα οποία δυνατό να υπάρξει ρητή εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει δημόσια θέση ή είναι λειτουργός ή υπάλληλος του Ιδρύματος.

Δελτία Ειδήσεων

21. Το Ίδρυμα περιλαμβάνει στα προγράμματα του υπηρεσία βασικών ειδήσεων που μεταδίδεται ημερησίως τόσο συχνά όσο το Ίδρυμα δυνατό να ορίσει στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσες και δύναται κατά την κρίση του να περιλαμβάνει πρόσθετα δελτία ειδήσεων στην Ελληνική και Τουρκική γλώσσες αφιερωμένα σε ειδήσεις ειδικού ενδιαφέροντος για τις αναφερόμενες κοινότητες.

Ορισμένο θέμα μεταδίδεται ή αποστέλλεται

22.-(1) Όταν ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στη δημόσια υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένο αστυνομικό το Ίδρυμα μεταδίδει με έξοδα του οποιαδήποτε ανακοίνωση ή άλλο θέμα (με οπτική απεικόνιση οποιασδήποτε εικόνας ή αντικειμένου που αναφέρεται στην ανακοίνωση ή άλλο θέμα αν αποστέλλεται από οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό που χειρίζεται το Ίδρυμα) το οποίο ο υπάλληλος ήθελε ζητήσει από το Ίδρυμα να μεταδοθεί:

Νοείται ότι το Ίδρυμα όταν μεταδίδει ή αποστέλλει τέτοια ανακοίνωση ή άλλο θέμα δύναται κατά την κρίση του να ανακοινώσει ή να αποφύγει να ανακοινώσει ότι αυτό αποστέλλεται κατά παράκληση εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένου αστυνομικού.

(2) Στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού η έκφραση “εξουσιοδοτημένος υπάλληλος στη δημόσια υπηρεσία” σημαίνει οποιοδήποτε υπάλληλο που δηλώνεται ως τέτοιος από το Υπουργικό Συμβούλιο με γραπτή ειδοποίηση στο Ίδρυμα και η έκφραση “εξουσιοδοτημένος αστυνομικός” σημαίνει οποιοδήποτε αστυνομικό της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου με βαθμό όχι κατώτερο του βαθμού του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό με γραπτή ειδοποίηση να ζητήσει από το Ίδρυμα να απέχει κατά οποιοδήποτε ορισμένο χρόνο ή πάντοτε από τη μετάδοση οποιουδήποτε θέματος ή θέματος οποιασδήποτε κατηγορίας που ορίζεται στην ειδοποίηση αυτή και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να διαφοροποιεί ή ακυρώνει οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση:

Νοείται ότι το Ίδρυμα δύναται κατά την κρίση του να ανακοινώνει ή να αποφεύγει να ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση αυτή δόθηκε ή αλλάχτηκε ή ανακλήθηκε.

Κανονισμοί

22Α.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τον καθορισμό της σύνθεσης μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών για σκοπούς της υποχρέωσης του Ιδρύματος να παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία·

(β) τον καθορισμό των ενημερωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων εκπομπών, θεμάτων ή προγραμμάτων, που εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΙV-A ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Εποπτεία από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

22Β.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και εκτελεί τα ακόλουθα:

(α) ασκεί ετήσιο ποιοτικό έλεγχο αναφορικά με την εκπλήρωση από το Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α·

(β) εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παραστάσεις ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των  άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 18Θ, των εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19Α έως 19Γ·

(γ)(i) επιβάλλει κυρώσεις, με βάση την καθορισμένη διαδικασία, για την παράβαση των διατάξεων των άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 18Θ, των εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19Α έως 19Γ·

(ii) Οι κυρώσεις, που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να επιβάλλει δυνάμει της παρούσας παραγράφου, συνίστανται στη διατύπωση σύστασης ή προειδοποίησης, ή την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Γ·

(δ) σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης των άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 18Θ, των εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19Α έως 19Γ, δύναται να ζητά από το Δικαστήριο την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Δ·

(ε) υποβάλλει εισηγήσεις προς το Ίδρυμα, σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16Α, των άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 18Θ, των εδαφίων (3), (5), και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19A έως 19Γ·

(στ) παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον εκσυγχρονισμό του παρόντος Νόμου.

(2) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που της ανατίθεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει-

(α) κατά πόσο το Ίδρυμα παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003·

(β)κατά πόσο το Ίδρυμα μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003· και

(γ)κατά πόσο το περιεχόμενο των προγραμμάτων που μεταδίδει το Ίδρυμα στο πλαίσιο της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας πληροί πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στο άρθρο 19:

Νοείται ότι το Ίδρυμα οφείλει, ύστερα από αίτημα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και ύστερα από εύλογη προειδοποίηση, να παρέχει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης όλες τις διευκολύνσεις ή/και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ή/και απαραίτητες για τον έλεγχο που διενεργεί δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(3) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ετοιμάζει ετήσια έκθεση, στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα του ετήσιου ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (2), και την υποβάλλει στον Υπουργό, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου:

Νοείται ότι το έτος για το οποίο διενεργείται ο ποιοτικός έλεγχος συμπίπτει με το οικονομικό έτος.

(4)(α) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ετοιμάζει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 19Α. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως στατιστική κατάσταση αναφορικά με την επίτευξη από το Ίδρυμα των ποσοστών που αναφέρονται στα εν λόγω εδάφια, τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθούν τα ποσοστά αυτά, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν ή που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξή τους.

(β) Η  Αρχή  Ραδιοτηλεόρασης γνωστοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (α)-

(i)  στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων·

(ii) από ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διοικητικό πρόστιμο

22Γ. (1) Το διοικητικό πρόστιμο, που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να επιβάλλει δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 22Β, δεν υπερβαίνει, για κάθε ημέρα παράβασης από το Ίδρυμα, το ακόλουθο χρηματικό ποσό:

(α) 8.500 ευρώ, στην περίπτωση παράβασης από τηλεοπτική εκπομπή του Ιδρύματος∙

(β) 3.400 ευρώ, στην περίπτωση παράβασης από ραδιοφωνική εκπομπή του Ιδρύματος.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την Αρχή διοικητικών προστίμων, η Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έκδοση προσωρινών διαταγμάτων

22Δ.-(1) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται, σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 22Β και ανεξάρτητα από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης, να ζητήσει με αίτησή της προς το Δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον του Ιδρύματος, αν, κατά την κρίση της, το Ίδρυμα ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση.

(2) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 μέχρι (αρ.4) του 2002 και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει -

(α) την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης, και/ή

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση, και/ή

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, και/ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

ΜΕΡΟΣ V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία δανεισμού

23. Με σκοπό να καταστεί ικανό το Ίδρυμα να εκπληρώνει τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού, το Ίδρυμα δύναται, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με οποιαδήποτε γενική εξουσία που δίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να δανείζεται χρήματα κατά τέτοιο τρόπο και τηρουμένων τέτοιων όρων που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει σωστό:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, το Ίδρυμα δύναται να δανείζεται χρήματα από την Κυβέρνηση με ευνοϊκούς όρους.

Εξουσία έκδοσης αξιογράφων

24.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, για να εξεύρει χρήματα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένο να δανείζεται βάσει του άρθρου 23 να εκδίδει μετοχές ή άλλα αξιόγραφα (τα οποία στο εξής στο Νόμο αυτό αναφέρονται ως “αξιόγραφα”).

(2) Όλα αυτά τα αξιόγραφα και ο τόκος σε αυτά επιβαρύνουν την επιχείρηση και όλα τα έσοδα του Ιδρύματος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οποιαδήποτε αξιόγραφα που εκδίδονται από το Ίδρυμα βάσει των εξουσιών του Νόμου αυτού, εκδίδονται, μεταβιβάζονται, υπόκεινται σε χειρισμό και πληρώνονται σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από το Ίδρυμα με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων στο Ίδρυμα

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003 και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, το Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση.  Ειδικότερα, το Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση  για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, νοουμένου ότι δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον:

Νοείται ότι, νέα δημόσια ενίσχυση που χορηγείται για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16 δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον, εφόσον, εφαρμόζοντας το κριτήριο της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δημόσιες ενισχύσεις που έχει λάβει το Ίδρυμα, αντισταθμίζει αλλά δεν υπερβαίνει το καθαρό συμπληρωματικό κόστος, το οποίο προκύπτει από την παροχή από το Ίδρυμα της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής  υπηρεσίας.

Έλεγχος από το Γενικό Ελεγκτή

24Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 116 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών του Ιδρύματος, προκειμένου να ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση, που έλαβε το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 24Α:

Νοείται ότι το Ίδρυμα δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του, για σκοπούς του παρόντος άρθρου, σε ιδιώτη εγκεκριμένο ελεγκτή, νοουμένου ότι η ανάθεση, ο διορισμός και η αμοιβή του διοριζόμενου ελεγκτή τυγχάνει της έγκρισης του Γενικού Ελεγκτή και οι ελεγμένοι από αυτό λογαριασμοί, καθώς επίσης η έκθεση που ετοιμάζεται από αυτόν, υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου για έγκριση και ενσωμάτωση στην ετήσια έκθεση που ετοιμάζει δυνάμει του εδαφίου (3).

(2) Άνευ επηρεασμού του άρθρου 30 και για σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ίδρυμα υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για τις εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες του, ώστε να αντανακλάται ορθά η χρηματοοικονομική και οργανωτική του διάρθρωση και διασφαλίζει ότι -

(α) Η τήρηση των λογαριασμών είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές,

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά εντός των χωριστών λογαριασμών με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής:

Νοείται ότι, όταν χρησιμοποιούνται κοινοί πόροι, όπως, για παράδειγμα, το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισμός, ή οι ίδιες σταθερές εγκαταστάσεις, για σκοπούς παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για σκοπούς άλλων δραστηριοτήτων, το κόστος θα πρέπει να κατανέμεται βάσει της διαφοράς που θα προέκυπτε για το συνολικό κόστος του Ιδρύματος με ή χωρίς τις δραστηριότητες που δεν αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία,

(γ) οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται ορίζονται σαφώς και εφαρμόζονται με συνέπεια και αντικειμενικά.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής ετοιμάζει ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου που ασκεί δυνάμει του παρόντος άρθρου και αναφέρει την ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών, όπως αυτές διαφαίνονται από τους λογαριασμούς που τηρεί το Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (2), μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δε συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει την έκθεση στο Ίδρυμα και στον Έφορο το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου.

(4) Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προμηθεύει το Γενικό Ελεγκτή, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, με -

(α) Την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναφορικά με την εκπλήρωση από το Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α, και

(β) αναλυτική κατάσταση των δημόσιων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Α και, αν είναι πρακτικά  εφικτό, με  ειδική  αναφορά  στις δημόσιες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα σε σχέση με κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραμμάτων, που εμπίπτει στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Αντιστάθμιση για τους σκοπούς της δημόσιας υπηρεσίας

24Γ.-(1) Το Ίδρυμα μπορεί να παρακρατεί ετησίως αντιστάθμιση, η οποία υπερβαίνει το καθαρό κόστος της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ως “αποθεματικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας”, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό μέχρι το δέκα τοις εκατόν (10%) των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων μεταξύ εσόδων και εισπράξεων και εξόδων και πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, την οποία προσφέρει στο κοινό, νοουμένου ότι τεκμηριώνει προς το κράτος την αναγκαιότητα της εν λόγω αντιστάθμισης· η υπεραντιστάθμιση πέραν του ορίου αυτού επιστρέφεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Έφορος εγκρίνει την παρακράτηση ποσού μεγαλύτερου του δέκα τοις εκατόν (10%) των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· αυτό είναι αποδεκτό μόνο εφόσον τα επιπλέον του δέκα τοις εκατόν (10%) κεφάλαια τα οποία παρακρατούνται διατηρούνται σε ειδικό αποθεματικό της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος, το οποίο προορίζεται, με δεσμευτικό τρόπο από το Ίδρυμα, για τη διενέργεια σημαντικών δαπανών αναγκαίων για την εκπλήρωση της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας εντός αυστηρά καθορισμένων από το Ίδρυμα χρονικών ορίων, όπως-

(α) Σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ψηφιοποίηση, η μετάβαση στις ψηφιακές μεταδόσεις, κ.λπ.

(β) σημαντικά διαρθρωτικά μέτρα αναγκαία για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του Ιδρύματος· και

(γ) σημαντικές έκτακτες δραστηριότητες, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) αποθεματικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν προέλθει από μη εμπορικές δραστηριότητες, απαιτείται όπως χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα απόκλειστικά για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· η διεπιδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και συνιστά μη συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή, η υπεραντιστάθμιση ή/και η διεπιδότηση δραστηριοτήτων εκτός της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ο Έφορος δύναται να διατάξει την ανάκτηση του ποσού της υπεραντιστάθμισης ή της διεπιδότησης, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

Η Κυβέρνηση δύναται να εγγυάται δάνεια

25. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, η Κυβέρνηση δύναται να εγγυάται κατά τον τρόπο και με τους όρους που ήθελε θεωρήσει κατάλληλους, την πληρωμή του τόκου και κεφαλαίου ή και των δύο, οποιουδήποτε δανείου που προτείνεται να συναφθεί από το ίδρυμα.

Καταργήθηκε

26. [Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.61/72] Το άρθρο 3 του Ν.61/72 περιλαμβάνει την ακόλουθη επιφύλαξη:

“Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό εισπράχθηκε από το Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομείων βάσει του άρθρου αυτού κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού θα καταβληθεί στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ωσάν το άρθρο αυτό να μην καταργείτο και οποιαδήποτε ποσά παραμένουν οφειλόμενα από τους κατόχους αδειών ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων κατά τη ρηθείσα ημέρα θα εισπραχθούν από τους οφειλέτες από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου με συνοπτική διαδικασία ως αστικά χρέη οφειλόμενα προς το Ίδρυμα κατά τον ίδιο τρόπο ως ποσά οφειλόμενα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.”

Χρήματα που λαμβάνονται

27. Όλα τα χρήματα που λαμβάνονται από το Ίδρυμα πληρώνονται σε ξεχωριστό ταμείο, και από το ταμείο αυτό πληρώνονται όλα τα χρήματα που οφείλονται νόμιμα από το Ίδρυμα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε χρήματα που δεν απαιτείται αμέσως να ξοδευτούν για την αποπληρωμή οποιασδήποτε υποχρέωσης ή εκπλήρωση οποιασδήποτε λειτουργίας δύνανται να επενδύονται σε τέτοια αξιόγραφα που δυνατό να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διάθεση προσόδων

28. Τα έσοδα του Ιδρύματος κατά οποιοδήποτε έτος διατίθενται για πληρωμή όλων των αμοιβών, επιδομάτων, μισθών, συνεισφορών σύνταξης, φιλοδωρημάτων, εξόδων εργασίας και όλων των άλλων εξόδων του Ιδρύματος που επιβαρύνουν κανονικά το εισόδημα κατά το έτος εκείνο περιλαμβανομένων των πληρωμών που οφείλονται κατά το έτος αυτό από το Ίδρυμα σχετικά με τον τόκο σε οποιαδήποτε χρήματα που δανείστηκε το Ίδρυμα και τα ποσά αυτά που το ίδρυμα ήθελε θεωρήσει κατάλληλο να διαθέσει το έτος εκείνο στο αποθεματικό κεφάλαιο, επεκτάσεις, ανανεώσεις, υποτιμήσεις, δάνεια και άλλους παρόμοιους σκοπούς.

Προϋπολογισμοί

29. Το Ίδρυμα ετοιμάζει και παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο κάθε έτος προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του για το επόμενο έτος.

Λογαριασμοί

30.-(1) Το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να τηρούνται κατάλληλα βιβλία και λογαριασμοί σχετικά με τις εργασίες του και να ετοιμάζεται ετήσια κατάσταση των λογαριασμών του Ιδρύματος.

(2) Οι λογαριασμοί του Ιδρύματος ελέγχονται από ελεγκτές που διορίζονται ετησίως από το Ίδρυμα με έγκριση του Υπουργού.

(3) Μόλις ελεγχθούν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος, το Ίδρυμα δίνει αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμών στον Υπουργό για έγκριση του μαζί με αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης που γίνεται από τους ελεγκτές επί της κατάστασης αυτής ή επί των λογαριασμών του Ιδρύματος και δημοσιεύει την κατάσταση λογαριασμών και την έκθεση κατά τον τρόπο που ο Υπουργός δυνατό να διατάξει.

Ετήσια έκθεση

31.-(1) Το Ίδρυμα το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, μεριμνά ώστε να γίνει και διαβιβαστεί στον Υπουργό έκθεση η οποία αναφέρεται γενικά στις δραστηριότητες του Ίδρύματος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους και η οποία περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες και την πολιτική του Ιδρύματος.

(2) Αν κατά τη γνώμη του Υπουργού, η έκθεση δύναται να γίνει δημόσια χωρίς ζημιά στα συμφέροντα του Ιδρύματος ή της Κυβέρνησης, η έκθεση αυτή δύναται να δημοσιευτεί από το Ίδρυμα μετά την υποβολή της στον Υπουργό.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά όπως το ταχύτερο αντίγραφο της έκθεσης που υποβάλλεται σε αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1) κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση της.

Εξαίρεση από φορολογία και τέλη χαρτοσήμου

32. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VI ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Εξουσία απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας

33.-(1) Το Ίδρυμα δύναται να αποκτά ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού και, αν οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία δεν δύναται να αποκτηθεί με συμφωνία, το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ειδοποίηση κατά τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα και να αναρτηθεί επίσης σε περίοπτο μέρος στην πόλη ή χωριό στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία που πρόκειται να αποκτηθεί.

(2) Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην ειδοποίηση, το Ίδρυμα αποστέλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο της ακίνητης ιδιοκτησίας που πρόκειται να αποκτηθεί μαζί με λεπτομέρειες αναφορικά με τους ιδιοκτήτες, εκτιμημένη αξία, περιγραφή και άλλο θέμα ως ήθελε είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό μαζί με οποιαδήποτε ένσταση ή δήλωση που γίνεται κατά της προτεινόμενης απόκτησης.

(3) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο που υποβάλλεται και θεωρήσει σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, όπως επιτραπεί στο ίδρυμα να αποκτήσει την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επικυρώσει την απόκτηση της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας~ και, μετά από αυτό, η ακίνητη ιδιοκτησία περιέρχεται απόλυτα στο Ίδρυμα απαλλαγμένη από κάθε εμπράγματο βάρος και ο Διευθυντής του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μεριμνά ώστε να διενεργηθούν τροποποιήσεις της εγγραφής σύμφωνα με το σχέδιο και τις λεπτομέρειες που εγκρίνονται με τον τρόπο αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν συμφωνεί με το Ίδρυμα ως προς το ποσό το οποίο, τηρουμένης της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πληρωθεί ως αποζημίωση για αυτή, το ποσό ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου που ισχύει εκάστοτε, ο οποίος προνοεί για την απόκτηση γης για δημόσιους σκοπούς.

Εξουσίες εισόδου κτλ.

34.-(1) Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν γραπτώς για το σκοπό αυτό, δύναται, σε κάθε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και να προβαίνει σε ενέργειες ή πράγματα ως ήθελον είναι εύλογα αναγκαία για τους σκοπούς της ανέγερσης, διατήρησης ή επιθεώρησης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ίδρυμα ή της επιδιόρθωσης, αλλαγής ή μετακίνησης οποιωνδήποτε τέτοιων εγκαταστάσεων και δύναται κατά τη διάρκεια αυτής να κόβει ή κλαδεύει δέντρα, να μετακινεί φυτεία, φράκτες, ξερολιθιές ή άλλα πράγματα που δυνατό να παρεμβαίνουν ή πιθανό να παρεμβαίνουν στην κατασκευή ή κατάλληλη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης.

(2) Πριν από την είσοδο σε οποιαδήποτε γη για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο (1) το Ίδρυμα δίνει τουλάχιστο εικοσιτέσσερις ώρες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο της η οποία ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί είτε προσωπικά είτε με παράδοση αυτής στον τόπο διαμονής του προσώπου στο οποίο επιδίδεται:

Νοείται ότι όταν η κατάσταση οποιασδήποτε εγκατάστασης είναι τέτοια ώστε να θέτει σε κίνδυνο ζωή ή περιουσία, το Ίδρυμα δύναται να εισέρχεται στη γη στην οποία ευρίσκεται για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς ειδοποίηση.

(3) Όταν οποιαδήποτε περιουσία καταστρέφεται ή ζημιώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που απονέμονται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, πληρώνεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της η οποία, αν δεν συμφωνείται διαφορετικά μεταξύ των μερών, αποφασίζεται από δύο διαιτητές, ένας από τους οποίους διορίζεται από το Ίδρυμα και ο άλλος από τον ιδιοκτήτη.

(4) Αν οι διαιτητές που διορίζονται βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού αποτύχουν να συμφωνήσουν για το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη το θέμα παραπέμπεται στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τελική απόφαση.

Συμφωνίες για δικαιώματα διόδου

35. Καμιά διάταξη στο άρθρο 33-

(α) δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Ιδρύματος να συνάπτει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο οποιασδήποτε γης για παροχή δικαιώματος διόδου για σκοπούς τοποθέτησης, εγκατάστασης, μεταφοράς ή ανέγερσης οποιασδήποτε εγκατάστασης και μηχανήματος στη γη αυτή~

(β) δεν επηρεάζει οποιαδήποτε σύμβαση που παρέχει δικαίωμα διόδου στην Κυβέρνηση που υφίσταται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας και μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Μεταβίβαση ενεργητικού

36.-(1) Πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα συνάπτει συμφωνία με το Υπουργικό Συμβούλιο για την απόκτηση από το Ίδρυμα του ενεργητικού των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Κυβέρνησης όπως περιγράφονται στη συμφωνία και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στη συμφωνία.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ή στον περί Απαλλοτριώσεων Γαιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το ενεργητικό των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων που θα αποκτηθούν από το Ίδρυμα βάσει της συμφωνίας που γίνεται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, περιέρχονται στο Ίδρυμα δυνάμει και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας αυτής χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση.

(3) Το Ίδρυμα το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας καταβάλλει στην Κυβέρνηση για ενεργητικό της ραδιοφωνικής επιχείρησης που αποκτάται βάσει της συμφωνίας που προαναφέρθηκε την αντιπαροχή που προνοείται στη συμφωνία αυτή.

(4) Οποιοδήποτε ενεργητικό μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα βάσει του άρθρου αυτού που αγοράστηκε με χρήματα που δόθηκαν από το Ίδρυμα Ανάπτυξης και Ευημερίας της Δημοκρατίας δεν πωλείται ή διαφορετικά διατίθεται από το Ίδρυμα χωρίς τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί.

Λογαριασμός προκαταβολών

37.-(1) Το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα, αναφορικά με οποιαδήποτε χρήματα που λήφθηκαν ως δάνειο από την Κυβέρνηση από το Ίδρυμα για παροχή κεφαλαίου κίνησης, δημιουργεί λογαριασμό προκαταβολών σε πίστη της Κυβέρνησης ισάξιο με το ολικό ποσό των προκαταβολών αυτών.

(2) Ο λογαριασμός προκαταβολών που δημιουργήθηκε βάσει του εδαφίου (1) υπόκειται σε τέτοιους όρους ως προς τον τόκο και αποπληρωμή ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων

38. Οι συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δεύτερου Πίνακα ισχύουν υπέρ και εναντίον του Ιδρύματος όπως αναφέρονται σε αυτό και στην έκταση που αναφέρονται σε αυτό ωσάν αντί της Κυβέρνησης να κατονομαζόταν το Ίδρυμα ή ήταν μέρος σε αυτές.

Εκκρεμούσες διαδικασίες και βάση αγωγής

39. Οποιαδήποτε διαδικασία ή βάση αγωγής που ήταν εκκρεμής ή υφίστατο αμέσως πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας από ή εναντίον της Κυβέρνησης σχετικά με ενεργητικό που μεταβιβάστηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δύνανται να συνεχιστούν ή εκτελεστούν από ή εναντίον της Κυβέρνησης ωσάν ο Νόμος αυτός να μην είχε θεσπιστεί.

ΜΕΡΟΣ VIII NOMIKEΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Αγωγές εναντίον του Ιδρύματος και προσώπων που συνδέονται με αυτό

40.-(1) Καμιά αγωγή εναντίον του Ιδρύματος, του Προέδρου ή μελών του, του Γενικού Διευθυντή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ιδρύματος για οποιαδήποτε πράξη που έγινε, σύμφωνα ή προς εκτέλεση, ή προτιθέμενη εκτέλεση οποιουδήποτε Νόμου, ή οποιουδήποτε δημόσιου καθήκοντος ή εξουσίας, ή αναφορικά με οποιαδήποτε ισχυριζόμενη αμέλεια ή παράλειψη κατά την εκτέλεση του Νόμου αυτού, καθήκοντος ή εξουσίας, δεν είναι δυνατή ή εγείρεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο εκτός αν αρχίσει εντός έξι μηνών αμέσως μετά την επίδικη πράξη, αμέλεια ή παράλειψη ή, σε περίπτωση συνεχιζόμενης ζημιάς ή βλάβης, εντός δώδεκα μηνών αμέσως μετά το τέλος της.

(2) Καμιά αγωγή δεν αρχίζει εναντίον του Ιδρύματος μέχρι ένα μήνα τουλάχιστον μετά από την επίδοση προς το Ίδρυμα γραπτής ειδοποίησης περί της πρόθεσης να αρχίσει αυτή από τον προτιθέμενο ενάγοντα η αντιπρόσωπο του~ και η ειδοποίηση αυτή δηλώνει καθαρά και ευκρινώς τη βάση της αγωγής, τις λεπτομέρειες της αξίωσης, το όνομα και τόπο διαμονής του προτιθέμενου ενάγοντα και τη θεραπεία που απαιτεί.

Επίδοση ειδοποίησης

41. Η ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στο αμέσως πιο πάνω άρθρο και οποιαδήποτε κλήση, ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να επιδοθεί στο Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου δύναται, εκτός αν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει ρητή διάταξη για το αντίθετο, να επιδοθεί με παράδοση της στον Πρόεδρο ή Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος ή με αποστολή της με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος στο κύριο γραφείο του Ιδρύματος.

Ικανοποίηση αποφάσεων εναντίον του Ιδρύματος

42. Σε οποιαδήποτε αγωγή εναντίον του Ιδρύματος δεν εκδίδεται οποιαδήποτε εκτέλεση ή κατασχεση ή διαδικασία τέτοιας φύσης εναντίον του Ιδρύματος, αλλά οποιαδήποτε χρηματικά ποσά τα οποία δύνανται να επιδικασθούν με απόφαση του δικαστηρίου εναντίον του Ιδρύματος, τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών που δίδονται από το δικαστήριο όταν έχει δοθεί ειδοποίηση έφεσης από το Ίδρυμα σχετικά με την εν λόγω απόφαση, καταβάλλονται από το Ίδρυμα από τα ταμεία του Ιδρύματος.

Εκπροσώπηση του Ιδρύματος

43.-(1) Σε οποιαδήποτε αγωγή το Ίδρυμα αν το επιθυμεί δύναται να εκπροσωπείται στο δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας από το Γενικό Διευθυντή ή από οποιοδήποτε υπάλληλο του Ιδρύματος που ικανοποιεί το δικαστήριο ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος γραπτώς από το Ίδρυμα για το σκοπό αυτό.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού ”αγωγή” σημαίνει πολιτική διαδικασία που αρχίζει με κλητήριο ένταλμα ή κατά τέτοιο άλλο τρόπο ως ήθελε καθοριστεί από διαδικαστικούς κανονισμούς αλλά δεν περιλαμβάνει ποινική διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Διατάξεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

44.-(1) Αν οποτεδήποτε κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία είναι σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον όπως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει έλεγχο στη μετάδοση μηνυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου θέματος με τη βοήθεια των σταθμών μετάδοσης που ανήκουν ή λειτουργούνται από το Ίδρυμα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να δηλώσει ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε ισχύ και ως εκ τούτου το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτό δύναται-

(α) να λαμβάνει κατοχή οποιουδήποτε σταθμού μετάδοσης που ανήκει ή λειτουργείται από το Ίδρυμα ή οποιασδήποτε συσκευής στο σταθμό αυτό και να χρησιμοποιεί τη συσκευή αυτή για επίσημους σκοπούς~ ή

(β) να τοποθετήσει οποιοδήποτε πρόσωπο για έλεγχο οποιουδήποτε τέτοιου σταθμού ή συσκευής~ ή

(γ) να διατάξει το Ίδρυμα να του υποβάλει όλες ή οποιεσδήποτε ανακοινώσεις που δόθηκαν για μετάδοση~ ή

(δ) να σταματήσει ή καθυστερήσει ή διατάξει το Ίδρυμα να σταματήσει ή καθυστερήσει τη μετάδοση ή παράδοση οποιωνδήποτε τέτοιων ανακοινώσεων ή να τις παραδώσουν σε αυτό~ ή

(ε) να διατάξει το Ίδρυμα να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις διαταγές που δυνατό να θεωρήσει σωστό να δώσει σε αναφορά με τη μετάδοση ανακοινώσεων.

(2) Αν και οποτεδήποτε το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (1) το Ίδρυμα δικαιούται να λαμβάνει από την Κυβέρνηση-

(α) αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά γίνεται στην περιουσία του Ιδρύματος, που ζημιώθηκε άμεσα εξαιτίας της άσκησης των εξουσιών αυτών~ και

(β) τέτοια ποσά που απαιτούνται για να καλύψουν οποιαδήποτε έξοδα στα οποία λόγω της φύσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, υπέστη το Ίδρυμα κανονικά και υποχρεωτικά αναφορικά με αυτή.

(3) Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί βάσει του άρθρου αυτού, το ποσό της αποζημίωσης αποφασίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 33)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

Με το παρόν δίδεται ειδοποίηση ότι η ακόλουθη ακίνητη ιδιοκτησία (περίγραψε ακίνητη ιδιοκτησία, δίνοντας διαστάσεις και δείχνοντας σύνορα όπου είναι δυνατό) απαιτείται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για σκοπούς λειτουργίας του.

Πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον στην πιο πάνω αναφερόμενη ακίνητη ιδιοκτησία, το οποίο ενίσταται στην απόκτηση, απαιτείται όπως εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής αποστείλει σε μένα κατάσταση του δικαιώματος και συμφέροντος του και την απόδειξη τους, και της ένστασης του και τους λόγους στους οποίους βασίζεται.

Το Ίδρυμα είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί για την απόκτηση της πιο πάνω αναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σχέδιο που παρουσιάζει την ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται πιο πάνω είναι προσιτό προς επιθεώρηση στο ..............................................

Την ....................................... ημέρα του ...................................... 19 ..........

Πρόεδρος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 38)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Οι διατάξεις του Πίνακα αυτού εφαρμόζονται στις συμβάσεις, στις οποίες η Κυβέρνηση είναι μέρος, οι οποίες παρουσιάζονται σε κατάλογο που ετοιμάζεται και συμφωνείται μεταξύ της Κυβέρνησης και του Ιδρύματος πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας.

2.-(1) Ο κατάλογος συμβάσεων που συμφωνούνται κατά τον τρόπο αυτό μεταξύ της Κυβέρνησης και του Ιδρύματος υπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Ίδρυμα, το συντομότερο δυνατό, μετά την υπογραφή του καταλόγου των συμβάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει της υποπαραγράφου (1), πληροφορεί εγγράφως τα μέρη εκτός από την Κυβέρνηση, για οποιαδήποτε σύμβαση που εμφανίζεται υπογραμμένη κατά τον τρόπο αυτό στον κατάλογο συμβάσεων, ότι βάσει των διατάξεων του Νόμου το συμβόλαιο ισχύει υπέρ και κατά του Ιδρύματος στην έκταση εκείνη που η εκτέλεση της επιβάλλεται σύμφωνα με τη σύμβαση κατά ή μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας ωσάν το Ίδρυμα να ήταν μέρος στη σύμβαση αντί της Κυβέρνησης.

(3) Οι διατάξεις συμβάσεως οι οποίες είναι διατάξεις στις οποίες εφαρμόζεται ο Πίνακας αυτός ισχύουν υπέρ και κατά του Ιδρύματος στην έκταση που η εκτέλεση τους επιβάλλεται σύμφωνα με τη σύμβαση κατά ή μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας ωσάν το Ίδρυμα να ήταν μέρος στη σύμβαση αντί της Κυβέρνησης.

Σημείωση
2 του Ν38(Ι)/95Ειδικές διατάξεις

2 του Ν.38(Ι)/95. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, το Ίδρυμα μπορεί να διορίσει πάνω σε μόνιμη βάση πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
16 του Ν.117(I)/2010Κατάργηση

Το Διάταγμα γνωστοποίησης καταλόγου εκδηλώσεων μείζονος σημασίας, το οποία εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19B του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2000, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, καταργείται.