Γενική λειτουργία

17.-(1) Αποτελεί καθήκον του Ιδρύματος-

(α) να λειτουργεί με ήχο ή τηλεόραση δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία για λήψη από το κοινό·

(β) να ελέγχει και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα αυτά που αποκτώνται ή δυνατό να αποκτηθούν από το Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

(γ) να ελέγχει και χειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος κατά τρόπο που δυνατό να θεωρήσει σκόπιμο·

(δ) να προωθεί την ανάπτυξη της ραδιοφωνικής υπηρεσίας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό σύμφωνα, κατά την έκταση που είναι δυνατό, με αναγνωρισμένη διεθνή σταθερή πρακτική·

(ε) να συμβουλεύει τον Υπουργό για όλα τα θέματα που αφορούν τη ραδιοφωνική υπηρεσία και για θέματα που ανήκουν στο Ίδρυμα γενικά.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού το Ίδρυμα δύναται, είτε διά του ονόματος του είτε μέσω οποιουδήποτε αντιπροσώπου-

(α) να ανεγείρει, διατηρεί και λειτουργεί σταθμούς μετάδοσης και λήψης·

(β) να εγκαθιστά και λειτουργεί ενσύρματες ραδιοφωνικές υπηρεσίες για το κοινό·

(γ) να προβαίνει σε διευθετήσεις με την Κυβέρνηση για το σκοπό της απόκτησης αδειών, δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων·

(δ) να παράγει, κατασκευάζει, αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά, και πωλεί ή διαφορετικά διαθέτει δίσκους γραμμοφώνου και άλλους μηχανικούς δίσκους και υλικά και όργανα για χρήση αναφορικά με ταινίες και δίσκους και να τα χρησιμοποιεί αναφορικά με ραδιοφωνικές υπηρεσίες·

(ε) να εφοδιάζει και λαμβάνει από άλλα πρόσωπα θέμα για μετάδοση·

(εε) να εκδίδει τις δυνάμει του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης, κατοχής και λειτουργίας ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και άδειες πωλητών ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και να εισπράττει τα νενομισμένα τέλη για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών αυτών κατά όποιο τρόπο ήθελε κρίνει κατάλληλο, και προς το σκοπό αυτό να προβαίνει με οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή πρόσωπο στις διευθετήσεις αυτές που θα θεωρούσε αναγκαίες για το σκοπό της είσπραξης αυτής·

(στ) να οργανώνει, εφοδιάζει και επιχορηγεί δημόσια διασκέδαση για σκοπούς εκπομπής·

(ζ) να συλλέγει ειδήσεις και πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και με οποιοδήποτε τρόπο που δυνατό να θεωρήσει σωστό και να ιδρύει και εγγράφεται συνδρομητής στα πρακτορεία ειδήσεων·

(η) να ιδρύει γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας·

(θ) να αποκτά ή πουλά συγγραφικά δικαιώματα·

(ι) να δημοσιεύει και κυκλοφορεί με ή χωρίς τέλος έντυπα που δυνατό να συμβάλλουν στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τα καθήκοντα του Ιδρύματος·

(ια) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία δυνατό να θεωρήσει σκόπιμη για σκοπούς βελτίωσης των ικανοτήτων προσώπων που εργοδοτούνται από το Ίδρυμα, ή της απόδοσης του εξοπλισμού του Ιδρύματος, ή του τρόπου με τον οποίο λειτουργείται ο εξοπλισμός αυτός, περιλαμβανομένης της παροχής από το Ίδρυμα και της βοήθειας παροχής από άλλους διευκολύνσεων για εκμάθηση, εκπαίδευση και έρευνα·

(ιβ) να δέχεται διαφημίσεις για μετάδοση με ή χωρίς τέλος νοουμένου ότι δεν συγκρούονται με τη γενική πολιτική του Ιδρύματος·

(ιγ) με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να συνάπτει διευθετήσεις με εμπορικά ραδιοφωνικά συμφέροντα με τη μίσθωση από το Ίδρυμα της χρήσης των ηχητικών και τηλεοπτικών πομπών και ραδιοθαλάμων για ορισμένο συγκεκριμένο χρόνο:

Νοείται ότι οποιεσδήποτε μεταδόσεις που διεξάγονται από οποιοδήποτε τέτοιο εμπορικό οργανισμό θα διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και την πολιτική που καθιερώνεται από το Ίδρυμα·

(ιδ) να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που το Ίδρυμα ήθελε θεωρήσει απαραίτητες γα την προώθηση των καθηκόντων του.