Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση

17Α.-(1) To Ίδρυμα δύναται να μεταδίδει τηλεοπτικές διαφημίσεις και μηνύματα τηλεπώλησης, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον δεν συγκρούονται με τη γενική πολιτική του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “τηλεοπτική διαφήμιση” δεν περιλαμβάνει-

(α) ανακοινώσεις του Ιδρύματος που αναφέρονται στα δικά του προγράμματα και τα παρεπόμενα προϊόντα που προέρχονται άμεσα από αυτά·

(β) ανακοινώσεις χορηγίας·

(γ) τοποθετήσεις προϊόντoς·

(δ) ουδέτερα πλαίσια μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης και μεταξύ μεμονωμένων τηλεοπτικών μηνυμάτων.

(2) Η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης από το Ίδρυμα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο και, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος, μέσω οπτικών,  ακουστικών ή/και χωρικών μέσων:

Νοείται ότι, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης, επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, μεταδίδονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

(β) εάν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρεμβάλλονται τηλεοπτικές διαφημίσεις ή τηλεπωλήσεις, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις και τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων·

(γ) η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, πλην των σειρών αυτοτελών προγραμμάτων, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ, καθώς και η μετάδοση κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων, είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις, τηλεπωλήσεις ή και τα δύο, μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών·

(δ) η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις, μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά:

Νοείται ότι, η μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης απαγο-ρεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων.

(3)  Απαγορεύεται-

(α) η παρεμβολή τηλεοπτικών διαφημίσεων ή τηλεπωλήσεων κατά τη διάρκεια  θρησκευτικών τελετών∙

(β) η τηλεοπτική διαφήμιση των φαρμάκων και των θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου∙

(γ) η τηλεπώληση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.

(4) Για την τηλεοπτική διαφήμιση ή/και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι-

(α) δεν απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους ή/και, ιδίως, δεν εμφανίζει ανηλίκους να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά·

(β) δεν συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων·

(γ) δεν προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία·

(δ) δεν αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά·

(ε) δεν ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και δεν δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης κατανάλωσής τους·

(στ) δεν τονίζει ως προτέρημα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.

(5) Η αναλογία των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά το χρονικό διάστημα από τις 06.00 έως τις 18.00 δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του διαστήματος αυτού και η ίδια αναλογία ισχύει και κατά το χρονικό διάστημα από τις 18.00 έως τις 24.00.

(6)(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά:

Νοείται ότι, παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, η συνολική χρονική διάρκεια των τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάμισι (3,5) λεπτά μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα.

(β) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών που αφορούν στις διαφημίσεις, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απαιτήσει σε ειδικές περιπτώσεις την άμεση απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, εφόσον κρίνει ότι βλάπτονται ανήλικοι ή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους ή/και για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 22Β διαδικασία εξέτασης παραβάσεων, οι λόγοι δε για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η εν λόγω απαίτηση κοινοποιούνται στο Ίδρυμα, ανάλογα με την περίπτωση, το συντομότερο δυνατό, και απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της κοινοποιήσεως σε αυτό της σχετικής απόφασης της Αρχής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η εν λόγω Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22Γ:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να εξετάσει πιθανές παραβάσεις του παρόντος εδαφίου, με βάση τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

(7)(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση τυχερών παιγνιδιών και στοιχημάτων απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά.

(β) Παρά την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) απαγόρευση, η τηλεοπτική διαφήμιση στοιχημάτων επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού αγώνα, καθώς και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού αγώνα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος “αθλητικός αγώνας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “αγώνας” στο άρθρο 2 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου.

(γ) Παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, η συνολική χρονική διάρκεια τηλεοπτικών διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει το ενάμισι (1,5) λεπτό μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα.

(δ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών που αφορούν στις διαφημίσεις, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απαιτήσει σε ειδικές περιπτώσεις την άμεση απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, εφόσον κρίνει ότι βλάπτονται ανήλικοι ή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους ή/και για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 22Β διαδικασία εξέτασης παραβάσεων, οι λόγοι δε για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η εν λόγω απαίτηση κοινοποιούνται στο Ίδρυμα, ανάλογα με την περίπτωση, το συντομότερο δυνατό, και απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της κοινοποιήσεως σε αυτό της σχετικής απόφασης της Αρχής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η εν λόγω αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22Γ:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να εξετάσει πιθανές παραβάσεις του παρόντος εδαφίου, με βάση τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

(8) Η μετάδοση τηλεδιαγωνισμών και συνδεδεμένων με αυτούς προγραμμάτων των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τύχη επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 22.00 και 05.00:

Νοείται ότι, οι τηλεψηφοφορίες και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων γενικά και ιδιαίτερα για σκοπούς συμμετοχής σε πρόγραμμα, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(9) Απαγορεύεται η μετάδοση εκπομπών ή προγραμμάτων αφιερωμένων σε ηλεκτρονικά στοιχήματα και παιχνίδια καζίνο που παρέχονται με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παιχνιδιών τύπου on line ρουλέτα και on line πόκερ, καθώς και των ιπποδρομιακών στοιχημάτων, με ή χωρίς τη διαδραστική συμμετοχή των θεατών ή ακροατών.