Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεαγορά

17Α.-(1) To Ίδρυμα δύναται να μεταδίδει τηλεοπτικές διαφημίσεις και μηνύματα τηλεαγοράς, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον δε συγκρούονται με τη γενική πολιτική του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «τηλεοπτική διαφήμιση» δεν περιλαμβάνει-

(i)ανακοίνωση που γίνεται από το Ίδρυμα για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά, ή

(ii)ανακοίνωση χορηγίας και τοποθέτηση  προϊόντων.

(2) Η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς από το Ίδρυμα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο και με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος, μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων:

Νοείται ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μεμονωμένα μηνύματα τηλεαγοράς μεταδίδονται μόνο κατ’ εξαίρεση·

(β) εάν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρεμβάλλονται τηλεοπτικές διαφημίσεις ή τηλεαγορές, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις και τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων·

(γ) η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατό να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τριάντα (30) λεπτών τουλάχιστον·

(δ) η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατό να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά.

(3) Απαγορεύεται:

(α)Η παρεμβολή τηλεοπτικών διαφημίσεων ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών∙ 

(β) η τηλεοπτική διαφήμιση  των  φαρμάκων  και  των θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων∙

(γ) η τηλεαγορά φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και η τηλεαγορά θεραπευτικών αγωγών.

(4) Για την τηλεοπτική διαφήμιση ή/και τηλεαγορά αλκοολούχων ποτών το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι –

(α) δεν απευθύνεται ειδικά στους ανήλικους, ούτε εμφανίζει ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά·

(β)δεν συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων·

(γ) δεν προκαλεί  την  εντύπωση   ότι  η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία·

(δ)δεν αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά·

(ε) δεν ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και δεν δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης κατανάλωσής τους·

(στ) δεν τονίζει ως προτέρημα των ποτών την ψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.

(5) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν δύναται να υπερβαίνει το 20%.

(6) Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται:

(α) Aπό τις 06.00 μέχρι τις 22.00 καθημερινά

(β) από τις 06.00 μέχρι τις 23.00 κατά τη διάρκεια –

(i)των σχολικών αργιών όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης,

(ii)του Σαββάτου και της Κυριακής,

(iii)των ημερών που προηγούνται των πιο πάνω.

(7) H τηλεοπτική διαφήμιση γραφείων στοιχημάτων και τυχερών παιγνιδιών απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι τις 23.00 καθημερινά.