Διαφημίσεις και τηλεμπορία

17Α.-(1) Το Ίδρυμα μεταδίδει διαφημίσεις και μηνύματα τηλεμπορίας με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον δε συγκρούονται με τη γενική πολιτική του.

(2) Η μετάδοση διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεμπορίας από το Ίδρυμα πρέπει να συνάδει ή, ανάλογα με την περίπτωση, να μην παραβιάζει τις πιο κάτω διατάξεις:

(α) Η διαφήμιση και η τηλεμπορία πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες και να διακρίνονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα με τη χρησιμοποίηση οπτικών και ακουστικών μέσων επισήμανσης.

(β) Τα μεμονωμένα μηνύματα διαφήμισης και τηλεμπορίας μπορεί να προβάλλονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

(γ) Στη διαφήμιση και στην τηλεμπορία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

(δ) Η συγκαλυμμένη διαφήμιση και τηλεμπορία απαγορεύονται.

(ε) Η διαφήμιση και η τηλεμπορία πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ των εκπομπών. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (στ) έως (θ) του εδαφίου αυτού, η διαφήμιση και η τηλεμπορία μπορούν να παρεμβάλλονται και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εφόσον δε θίγεται η αρτιότητα και η αξία των εκπομπών, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών διακοπών του προγράμματος, καθώς και της διάρκειας και της φύσης του και εφόσον δε θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων.

(στ) Στις εκπομπές που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη, στις αθλητικές εκπομπές και στα γεγονότα και θεάματα ανάλογης διάρθρωσης που περιλαμβάνουν διαλείμματα, η διαφήμιση και η τηλεμπορία μπορεί να παρεμβάλλονται μόνο μεταξύ των μερών ή στα διαλείμματα.

(ζ) Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων, όπως είναι τα κινηματογραφικά έργα μακράς διάρκειας και τα έργα που έχουν παραχθεί για την τηλεόραση (εκτός από τις σειρές αυτοτελών εκπομπών, τις εκπομπές σε συνέχειες, τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα ντοκιμαντέρ), μπορεί να διακόπτεται μια φορά για κάθε πλήρες χρονικό διάστημα σαράντα πέντε λεπτών, με τον όρο ότι η προγραμματισμένη διάρκεια τους υπερβαίνει τα σαράντα πέντε λεπτά. Άλλη διακοπή τους επιτρέπεται, αν η προγραμματισμένη διάρκεια τους υπερβαίνει κατά είκοσι τουλάχιστο λεπτά τη διάρκεια δύο ή περισσότερων πλήρων χρονικών διαστημάτων σαράντα πέντε λεπτών.

(η) Όταν παρεμβάλλονται διαφημίσεις ή τηλεμπορικά μηνύματα σε εκπομπές άλλες από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο (στ), πρέπει να παρέχεται διάστημα είκοσι τουλάχιστο λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

(θ) Κατά τη διάρκεια μετάδοσης θρησκευτικών τελετών δεν πρέπει να παρεμβάλλονται διαφημίσεις και τηλεμπορικά μηνύματα. Τα προγράμματα επικαίρων, τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, τα ντοκιμαντέρ, οι εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου και οι παιδικές εκπομπές με προγραμματισμένη διάρκεια μικρότερη των τριάντα λεπτών δεν πρέπει να διακόπτονται από διαφημίσεις ή τηλεμπορία. Όταν τα πιο πάνω προγράμματα έχουν προγραμματισμένη διάρκεια τριάντα τουλάχιστο λεπτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

(ι) [Διαγράφηκε]

(3) Η διαφήμιση και η τηλεμπορία δεν πρέπει-

(α) Να απάδουν προς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας~

(β) να εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας~

(γ) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις~

(δ) να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση τρόπων συμπεριφοράς επιζήμιας για την προστασία του περιβάλλοντος~

(ε) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιας για την υγεία ή την ασφάλεια.

(4) Απαγορεύεται κάθε μορφή διαφήμισης και τηλεμπορίας τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού.

(5) Απαγορεύεται-

(α) η διαφήμιση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών, των οποίων η διάθεση στη Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο με ιατρική συνταγή·

(β) η τηλεμπορία φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας κατά την έννοια των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 μέχρι 2002, καθώς και η τηλεμπορία θεραπευτικών αγωγών.

(6) Η διαφήμιση και τηλεμπορία αλκοολούχων ποτών πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

(α) Να μην απευθύνονται ειδικά στους ανηλίκους ούτε να εμφανίζουν ανηλίκους να καταναλώνουν τέτοια ποτά.

(β) Να μη συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή με την οδήγηση οχήματος.

(γ) Να μην προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική επιτυχία.

(δ) Να μην αφήνουν να υπονοείται ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά.

(ε) Να μην ενθαρρύνουν την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μη δίνουν αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωση τους ή της μετρημένης κατανάλωσης τους.

(στ) Να μην τονίζουν ως πλεονέκτημα των ποτών την ψηλή περιεκτικότητα τους σε οινόπνευμα.

(7)(α) Η διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους και ειδικά πρέπει, με σκοπό την προστασία τους, να πληρεί τους ακόλουθους όρους:

(i) Να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους~

(ii) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται~

(iii) να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα~

(iv) να μην παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή, χωρίς να συντρέχει λόγος.

(β) Η τηλεμπορία πρέπει να πληρεί τους αναφερόμενους στην παράγραφο (α) όρους και να μην παρακινεί τους ανηλίκους να συνάπτουν συμβάσεις πώλησης ή εκμίσθωσης αγαθών και υπηρεσιών.

(8)(α) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης που αφιερώνεται σε μηνύματα τηλεμπορίας, διαφημιστικά μηνύματα και λοιπές μορφές διαφήμισης, εκτός των χρονοθυρίδων της τηλεμπορίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης. Ο χρόνος μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης.

(β) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεμπορίας μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διαφήμιση δεν περιλαμβάνει-

(i) Τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με τα δικά του προγράμματα και τα δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται άμεσα από τα προγράμματα αυτά~

(ii) τις τηλεοπτικές κοινωφελείς ανακοινώσεις και εκκλήσεις για αγαθοεργίες που μεταδίδονται δωρεάν.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8), τα τηλεμπορικά μηνύματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μία ώρα την ημέρα.

(10) Η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση, απαγορεύεται-

(α) Από το πρωί μέχρι και τις δέκα το βράδυ καθημερινά~

(β) από το πρωί μέχρι και τις έντεκα το βράδυ κατά τη διάρκεια-

(i) των σχολικών αργιών, όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης~

(ii) του Σαββάτου και της Κυριακής~

(iii) των ημερών που προηγούνται των πιο πάνω.

(11) Η διαφήμιση γραφείων στοιχημάτων και τυχερών παιγνιδιών απαγορεύεται από το πρωί μέχρι τις έντεκα το βράδυ καθημερινά.