Εξουσία απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας

33.-(1) Το Ίδρυμα δύναται να αποκτά ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού και, αν οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία δεν δύναται να αποκτηθεί με συμφωνία, το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ειδοποίηση κατά τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα και να αναρτηθεί επίσης σε περίοπτο μέρος στην πόλη ή χωριό στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία που πρόκειται να αποκτηθεί.

(2) Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην ειδοποίηση, το Ίδρυμα αποστέλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο της ακίνητης ιδιοκτησίας που πρόκειται να αποκτηθεί μαζί με λεπτομέρειες αναφορικά με τους ιδιοκτήτες, εκτιμημένη αξία, περιγραφή και άλλο θέμα ως ήθελε είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό μαζί με οποιαδήποτε ένσταση ή δήλωση που γίνεται κατά της προτεινόμενης απόκτησης.

(3) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο που υποβάλλεται και θεωρήσει σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, όπως επιτραπεί στο ίδρυμα να αποκτήσει την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επικυρώσει την απόκτηση της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας~ και, μετά από αυτό, η ακίνητη ιδιοκτησία περιέρχεται απόλυτα στο Ίδρυμα απαλλαγμένη από κάθε εμπράγματο βάρος και ο Διευθυντής του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μεριμνά ώστε να διενεργηθούν τροποποιήσεις της εγγραφής σύμφωνα με το σχέδιο και τις λεπτομέρειες που εγκρίνονται με τον τρόπο αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν συμφωνεί με το Ίδρυμα ως προς το ποσό το οποίο, τηρουμένης της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πληρωθεί ως αποζημίωση για αυτή, το ποσό ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου που ισχύει εκάστοτε, ο οποίος προνοεί για την απόκτηση γης για δημόσιους σκοπούς.