Εξουσίες εισόδου κτλ.

34.-(1) Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν γραπτώς για το σκοπό αυτό, δύναται, σε κάθε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και να προβαίνει σε ενέργειες ή πράγματα ως ήθελον είναι εύλογα αναγκαία για τους σκοπούς της ανέγερσης, διατήρησης ή επιθεώρησης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ίδρυμα ή της επιδιόρθωσης, αλλαγής ή μετακίνησης οποιωνδήποτε τέτοιων εγκαταστάσεων και δύναται κατά τη διάρκεια αυτής να κόβει ή κλαδεύει δέντρα, να μετακινεί φυτεία, φράκτες, ξερολιθιές ή άλλα πράγματα που δυνατό να παρεμβαίνουν ή πιθανό να παρεμβαίνουν στην κατασκευή ή κατάλληλη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης.

(2) Πριν από την είσοδο σε οποιαδήποτε γη για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο (1) το Ίδρυμα δίνει τουλάχιστο εικοσιτέσσερις ώρες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο της η οποία ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί είτε προσωπικά είτε με παράδοση αυτής στον τόπο διαμονής του προσώπου στο οποίο επιδίδεται:

Νοείται ότι όταν η κατάσταση οποιασδήποτε εγκατάστασης είναι τέτοια ώστε να θέτει σε κίνδυνο ζωή ή περιουσία, το Ίδρυμα δύναται να εισέρχεται στη γη στην οποία ευρίσκεται για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς ειδοποίηση.

(3) Όταν οποιαδήποτε περιουσία καταστρέφεται ή ζημιώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που απονέμονται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, πληρώνεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της η οποία, αν δεν συμφωνείται διαφορετικά μεταξύ των μερών, αποφασίζεται από δύο διαιτητές, ένας από τους οποίους διορίζεται από το Ίδρυμα και ο άλλος από τον ιδιοκτήτη.

(4) Αν οι διαιτητές που διορίζονται βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού αποτύχουν να συμφωνήσουν για το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη το θέμα παραπέμπεται στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τελική απόφαση.