Συμφωνίες για δικαιώματα διόδου

35. Καμιά διάταξη στο άρθρο 33-

(α) δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Ιδρύματος να συνάπτει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο οποιασδήποτε γης για παροχή δικαιώματος διόδου για σκοπούς τοποθέτησης, εγκατάστασης, μεταφοράς ή ανέγερσης οποιασδήποτε εγκατάστασης και μηχανήματος στη γη αυτή~

(β) δεν επηρεάζει οποιαδήποτε σύμβαση που παρέχει δικαίωμα διόδου στην Κυβέρνηση που υφίσταται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας και μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.