Μεταβίβαση ενεργητικού

36.-(1) Πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα συνάπτει συμφωνία με το Υπουργικό Συμβούλιο για την απόκτηση από το Ίδρυμα του ενεργητικού των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Κυβέρνησης όπως περιγράφονται στη συμφωνία και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στη συμφωνία.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ή στον περί Απαλλοτριώσεων Γαιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το ενεργητικό των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων που θα αποκτηθούν από το Ίδρυμα βάσει της συμφωνίας που γίνεται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, περιέρχονται στο Ίδρυμα δυνάμει και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας αυτής χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση.

(3) Το Ίδρυμα το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας καταβάλλει στην Κυβέρνηση για ενεργητικό της ραδιοφωνικής επιχείρησης που αποκτάται βάσει της συμφωνίας που προαναφέρθηκε την αντιπαροχή που προνοείται στη συμφωνία αυτή.

(4) Οποιοδήποτε ενεργητικό μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα βάσει του άρθρου αυτού που αγοράστηκε με χρήματα που δόθηκαν από το Ίδρυμα Ανάπτυξης και Ευημερίας της Δημοκρατίας δεν πωλείται ή διαφορετικά διατίθεται από το Ίδρυμα χωρίς τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί.