Λογαριασμός προκαταβολών

37.-(1) Το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα, αναφορικά με οποιαδήποτε χρήματα που λήφθηκαν ως δάνειο από την Κυβέρνηση από το Ίδρυμα για παροχή κεφαλαίου κίνησης, δημιουργεί λογαριασμό προκαταβολών σε πίστη της Κυβέρνησης ισάξιο με το ολικό ποσό των προκαταβολών αυτών.

(2) Ο λογαριασμός προκαταβολών που δημιουργήθηκε βάσει του εδαφίου (1) υπόκειται σε τέτοιους όρους ως προς τον τόκο και αποπληρωμή ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει.