Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων

38. Οι συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δεύτερου Πίνακα ισχύουν υπέρ και εναντίον του Ιδρύματος όπως αναφέρονται σε αυτό και στην έκταση που αναφέρονται σε αυτό ωσάν αντί της Κυβέρνησης να κατονομαζόταν το Ίδρυμα ή ήταν μέρος σε αυτές.