Εκκρεμούσες διαδικασίες και βάση αγωγής

39. Οποιαδήποτε διαδικασία ή βάση αγωγής που ήταν εκκρεμής ή υφίστατο αμέσως πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας από ή εναντίον της Κυβέρνησης σχετικά με ενεργητικό που μεταβιβάστηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δύνανται να συνεχιστούν ή εκτελεστούν από ή εναντίον της Κυβέρνησης ωσάν ο Νόμος αυτός να μην είχε θεσπιστεί.