Αγωγές εναντίον του Ιδρύματος και προσώπων που συνδέονται με αυτό

40.-(1) Καμιά αγωγή εναντίον του Ιδρύματος, του Προέδρου ή μελών του, του Γενικού Διευθυντή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ιδρύματος για οποιαδήποτε πράξη που έγινε, σύμφωνα ή προς εκτέλεση, ή προτιθέμενη εκτέλεση οποιουδήποτε Νόμου, ή οποιουδήποτε δημόσιου καθήκοντος ή εξουσίας, ή αναφορικά με οποιαδήποτε ισχυριζόμενη αμέλεια ή παράλειψη κατά την εκτέλεση του Νόμου αυτού, καθήκοντος ή εξουσίας, δεν είναι δυνατή ή εγείρεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο εκτός αν αρχίσει εντός έξι μηνών αμέσως μετά την επίδικη πράξη, αμέλεια ή παράλειψη ή, σε περίπτωση συνεχιζόμενης ζημιάς ή βλάβης, εντός δώδεκα μηνών αμέσως μετά το τέλος της.

(2) Καμιά αγωγή δεν αρχίζει εναντίον του Ιδρύματος μέχρι ένα μήνα τουλάχιστον μετά από την επίδοση προς το Ίδρυμα γραπτής ειδοποίησης περί της πρόθεσης να αρχίσει αυτή από τον προτιθέμενο ενάγοντα η αντιπρόσωπο του~ και η ειδοποίηση αυτή δηλώνει καθαρά και ευκρινώς τη βάση της αγωγής, τις λεπτομέρειες της αξίωσης, το όνομα και τόπο διαμονής του προτιθέμενου ενάγοντα και τη θεραπεία που απαιτεί.