Επίδοση ειδοποίησης

41. Η ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στο αμέσως πιο πάνω άρθρο και οποιαδήποτε κλήση, ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να επιδοθεί στο Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου δύναται, εκτός αν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει ρητή διάταξη για το αντίθετο, να επιδοθεί με παράδοση της στον Πρόεδρο ή Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος ή με αποστολή της με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος στο κύριο γραφείο του Ιδρύματος.