Ικανοποίηση αποφάσεων εναντίον του Ιδρύματος

42. Σε οποιαδήποτε αγωγή εναντίον του Ιδρύματος δεν εκδίδεται οποιαδήποτε εκτέλεση ή κατασχεση ή διαδικασία τέτοιας φύσης εναντίον του Ιδρύματος, αλλά οποιαδήποτε χρηματικά ποσά τα οποία δύνανται να επιδικασθούν με απόφαση του δικαστηρίου εναντίον του Ιδρύματος, τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών που δίδονται από το δικαστήριο όταν έχει δοθεί ειδοποίηση έφεσης από το Ίδρυμα σχετικά με την εν λόγω απόφαση, καταβάλλονται από το Ίδρυμα από τα ταμεία του Ιδρύματος.