Εκπροσώπηση του Ιδρύματος

43.-(1) Σε οποιαδήποτε αγωγή το Ίδρυμα αν το επιθυμεί δύναται να εκπροσωπείται στο δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας από το Γενικό Διευθυντή ή από οποιοδήποτε υπάλληλο του Ιδρύματος που ικανοποιεί το δικαστήριο ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος γραπτώς από το Ίδρυμα για το σκοπό αυτό.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού ”αγωγή” σημαίνει πολιτική διαδικασία που αρχίζει με κλητήριο ένταλμα ή κατά τέτοιο άλλο τρόπο ως ήθελε καθοριστεί από διαδικαστικούς κανονισμούς αλλά δεν περιλαμβάνει ποινική διαδικασία.