Διατάξεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

44.-(1) Αν οποτεδήποτε κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία είναι σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον όπως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει έλεγχο στη μετάδοση μηνυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου θέματος με τη βοήθεια των σταθμών μετάδοσης που ανήκουν ή λειτουργούνται από το Ίδρυμα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να δηλώσει ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε ισχύ και ως εκ τούτου το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτό δύναται-

(α) να λαμβάνει κατοχή οποιουδήποτε σταθμού μετάδοσης που ανήκει ή λειτουργείται από το Ίδρυμα ή οποιασδήποτε συσκευής στο σταθμό αυτό και να χρησιμοποιεί τη συσκευή αυτή για επίσημους σκοπούς~ ή

(β) να τοποθετήσει οποιοδήποτε πρόσωπο για έλεγχο οποιουδήποτε τέτοιου σταθμού ή συσκευής~ ή

(γ) να διατάξει το Ίδρυμα να του υποβάλει όλες ή οποιεσδήποτε ανακοινώσεις που δόθηκαν για μετάδοση~ ή

(δ) να σταματήσει ή καθυστερήσει ή διατάξει το Ίδρυμα να σταματήσει ή καθυστερήσει τη μετάδοση ή παράδοση οποιωνδήποτε τέτοιων ανακοινώσεων ή να τις παραδώσουν σε αυτό~ ή

(ε) να διατάξει το Ίδρυμα να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις διαταγές που δυνατό να θεωρήσει σωστό να δώσει σε αναφορά με τη μετάδοση ανακοινώσεων.

(2) Αν και οποτεδήποτε το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (1) το Ίδρυμα δικαιούται να λαμβάνει από την Κυβέρνηση-

(α) αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά γίνεται στην περιουσία του Ιδρύματος, που ζημιώθηκε άμεσα εξαιτίας της άσκησης των εξουσιών αυτών~ και

(β) τέτοια ποσά που απαιτούνται για να καλύψουν οποιαδήποτε έξοδα στα οποία λόγω της φύσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, υπέστη το Ίδρυμα κανονικά και υποχρεωτικά αναφορικά με αυτή.

(3) Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί βάσει του άρθρου αυτού, το ποσό της αποζημίωσης αποφασίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο.