ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 33)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

Με το παρόν δίδεται ειδοποίηση ότι η ακόλουθη ακίνητη ιδιοκτησία (περίγραψε ακίνητη ιδιοκτησία, δίνοντας διαστάσεις και δείχνοντας σύνορα όπου είναι δυνατό) απαιτείται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για σκοπούς λειτουργίας του.

Πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον στην πιο πάνω αναφερόμενη ακίνητη ιδιοκτησία, το οποίο ενίσταται στην απόκτηση, απαιτείται όπως εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής αποστείλει σε μένα κατάσταση του δικαιώματος και συμφέροντος του και την απόδειξη τους, και της ένστασης του και τους λόγους στους οποίους βασίζεται.

Το Ίδρυμα είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί για την απόκτηση της πιο πάνω αναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σχέδιο που παρουσιάζει την ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται πιο πάνω είναι προσιτό προς επιθεώρηση στο ..............................................

Την ....................................... ημέρα του ...................................... 19 ..........

Πρόεδρος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου