Εξαίρεση από φορολογία και τέλη χαρτοσήμου

32. [Διαγράφηκε]