Εξαίρεση από φορολογία και τέλη χαρτοσήμου

32. Το Ίδρυμα εξαιρείται από-

(α) πληρωμή οποιωνδήποτε τελών ή δικαιωμάτων βάσει οποιουδήποτε Νόμου περί Τελωνείων που ισχύει εκάστοτε σε μηχανήματα, περιλαμβανομένων μερών και εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων και εφοδίων και υλικών κάθε είδους που εισάγονται για χρήση από ή εκ μέρους του Ιδρύματος και δεν προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό~

(β) πληρωμή τελών χαρτοσήμου βάσει οποιουδήποτε Νόμου που ισχύει εκάστοτε σχετικά με τέλη χαρτοσήμου.