Ετήσια έκθεση

31.-(1) Το Ίδρυμα το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, μεριμνά ώστε να γίνει και διαβιβαστεί στον Υπουργό έκθεση η οποία αναφέρεται γενικά στις δραστηριότητες του Ίδρύματος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους και η οποία περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες και την πολιτική του Ιδρύματος.

(2) Αν κατά τη γνώμη του Υπουργού, η έκθεση δύναται να γίνει δημόσια χωρίς ζημιά στα συμφέροντα του Ιδρύματος ή της Κυβέρνησης, η έκθεση αυτή δύναται να δημοσιευτεί από το Ίδρυμα μετά την υποβολή της στον Υπουργό.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά όπως το ταχύτερο αντίγραφο της έκθεσης που υποβάλλεται σε αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1) κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση της.