Κατά παραγγελία υπηρεσίες

18Θ. Όταν το Ίδρυμα παρέχει κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, διασφαλίζει μερίδιο τουλάχιστον τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα ευρωπαϊκά έργα στους καταλόγους του και ότι τα έργα αυτά κατέχουν προβεβλημένη θέση.