Κατά παραγγελία υπηρεσίες

18Θ.-(1) Το Ίδρυμα, όταν  παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά παραγγελία, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, οφείλει να εξασφαλίζει ότι αυτές παρέχονται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν βλέπουν ή δεν ακούν κατά κανόνα τις εν λόγω κατά παραγγελία υπηρεσίες.

(2)  Για την τήρηση των διατάξεων του εδαφίου (1), το Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει και να ενημερώνει προς τούτο την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, πέραν από τη σήμανση, επιπρόσθετα τεχνικά μέσα – ιδίως εύχρηστο σύστημα φιλτραρίσματος περιεχομένου και κωδικών πρόσβασης σε αυτό - με τα οποία να προμηθεύονται γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων όταν επιθυμούν να λαμβάνουν κατά παραγγελία υπηρεσίες από το Ίδρυμα, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την παρεμπόδιση της πρόσβασης των ανηλίκων σε υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη.

(3)(α) Το Ίδρυμα διασφαλίζει ώστε οι υπηρεσίες κατά παραγγελία προωθούν, όπου αυτό είναι εφικτό και χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένα μέσα, την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά.

(β) Για την τήρηση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης, το Ίδρυμα οφείλει να περιλαμβάνει, ανά πάσα στιγμή, στον κατάλογο έργων που είναι προσβάσιμα στους καταναλωτές, τίτλους ευρωπαϊκών έργων σε ποσοστό τουλάχιστον 20%:

Νοείται ότι, το πιο πάνω ποσοστό είναι δυνατό να αναθεωρείται περιοδικά από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης μετά από διαβουλεύσεις με το Ίδρυμα.