Τοποθέτηση προϊόντος

18Η.- (1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε προγράμματα που δημιουργήθηκαν μετά τη 19η Δεκεμβρίου 2009.

(2) Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και τα προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, τα προγράμματα θρησκευτικού περιεχομένου και τα παιδικά προγράμματα.

(3) Τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το περιεχόμενο και η οργάνωσή τους εντός χρονοδιαγράμματος, σε περίπτωση τηλεοπτικής εκπομπής, ή εντός καταλόγου, σε περίπτωση κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να επηρεάζεται κατά τρόπο που να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του Ιδρύματος·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών στα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες·

(γ) δεν επιτρέπεται να προβάλλουν υπερβολικά τα εν λόγω προϊόντα, ιδίως με κοντινή ή/και παρατεταμένη προβολή·

(δ)(i) οι τηλεθεατές ενημερώνονται με σαφήνεια για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος μέσω κατάλληλου αναγνωριστικού σήματος κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος, καθώς και κατά τη συνέχισή του ύστερα από διαφημιστικό διάλειμμα, με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσής τους:

Νοείται ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, εξαιρούνται προγράμματα που δεν παράγονται ή ανατίθενται από το Ίδρυμα ή από επιχείρηση συνδεόμενη με το Ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα δεν επωφελείται οικονομικά ή με άλλον τρόπο από την τοποθέτηση προϊόντος.

(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής ή/και αναφοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες, σε μηνύματα τοποθέτησης προϊόντος, περιορίζεται στο ελάχιστο του συνολικού χρόνου του προγράμματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και, εν πάση περιπτώσει, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά στις περιπτώσεις κινηματογραφικών έργων και τηλεταινιών και το ένα (1) λεπτό στις περιπτώσεις επεισοδίων σειρών, αθλητικών προγραμμάτων και ελαφράς ψυχαγωγίας προγραμμάτων.

(4) Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος για τα ακόλουθα:

(α) Τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, ή τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή ή η πώληση αυτών των προϊόντων·

(β) ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία·

(γ) παιδικά παιχνίδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 17Α·

(δ) οποιοδήποτε άλλο προϊόν, εμπόρευμα ή υπηρεσία, του οποίου ή της οποίας η διαφήμιση δεν επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Απαγορεύεται ρητώς η ενσωμάτωση μηνύματος τοποθέτησης προϊόντος σε κάθε στάδιο ύστερα από την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

(6) Απαγορεύεται η δωρεάν παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χορηγία.