Τοποθέτηση προϊόντων

18Η.-(1) Η τοποθέτηση προϊόντων απαγορεύεται.

(2) Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η τοποθέτηση προϊόντων επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Σε κινηματογραφικά έργα, ταινίες και σίριαλ για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αθλητικά προγράμματα και ελαφρά ψυχαγωγικά προγράμματα·

(β) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληρωμή αλλά μόνο δωρεάν παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία, με σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραμμα:

Νοείται ότι, τα προγράμματα για παιδιά δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

(3) Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να πληρούν σωρευτικά όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:


(α) Το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους  σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του Ιδρύματος·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·

(γ) δεν επιτρέπεται να δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένης της κοντινής και/ή παρατεταμένης προβολής∙

(δ) Οι θεατές  ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων ως εξής:

(i) Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να  επισημαίνονται σαφώς, οπτικά και ακουστικά, με την επωνυμία, κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος και όταν το πρόγραμμα ξαναρχίσει μετά από διαφημιστικό διάλειμμα ή οποιαδήποτε άλλη διακοπή για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των θεατών·

(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής και ή αναφοράς σε προϊόντα/υπηρεσίες σε μηνύματα τοποθέτησης προϊόντων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο του συνολικού χρόνου του προγράμματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και εν πάση περιπτώσει, σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει  τα τρία (3) λεπτά, στις περιπτώσεις κινηματογραφικών έργων και τηλεταινιών και το ένα (1) λεπτό, στις περιπτώσεις επεισοδίων σειρών, αθλητικών και ελαφράς ψυχαγωγίας προγραμμάτων:

Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται προγράμματα που δεν είναι παραγωγή ή ανάθεση του Ιδρύματος ή επιχείρησης συνδεόμενης με  το Ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ωφελείται οικονομικά ή με άλλο τρόπο από την τοποθέτηση προϊόντων.

(4) Απαγορεύεται η τοποθέτηση των ακόλουθων προϊόντων:

(α) Προϊόντων καπνού ή τσιγάρων ή προϊόντων από επιχειρήσεις, των   οποίων η παρασκευή και ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού∙

(β) ειδικών φαρμακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται στη Δημοκρατία μόνο με ιατρική συνταγή∙

(γ) παιδικών παιγνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, εμπορεύματος ή υπηρεσίας των οποίων  δεν επιτρέπεται η διαφήμιση βάσει του παρόντος Νόμου  και  των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Απαγορεύεται ρητώς η ενσωμάτωση μηνύματος τοποθέτησης προϊόντος σε κάθε στάδιο μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

(6) Απαγορεύεται η δωρεάν παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χορηγία.

(7) Απαγορεύεται η κοντινή εστίαση και/ή  η παρατεταμένη προβολή των προϊόντων.

(8) Οι διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων (2) μέχρι (7) εφαρμόζονται μόνο για προγράμματα που παράγονται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010.