Ανθυγιεινά Τρόφιμα

18Ζ. (1) Το Ίδρυμα υποχρεούται να αναπτύξει, μαζί με τους άλλους  παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου του 1998, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες συνοδεύουν  ή  περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν διατροφικές ή άλλες ουσίες με διατροφικές ή οργανικές επιπτώσεις, ιδίως συστατικά και ουσίες, όπως τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα τρανς-λιπαρά οξέα (υδρογονωμένα λίπη), το αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική κατανάλωση στη συνολική δίαιτα.

(2) Για σκοπούς τήρησης της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Ίδρυμα μαζί με τους άλλους αναφερόμενους στο εδάφιο (1) παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποβάλλουν προς έγκριση στην Αρχή, το αργότερο ένα χρόνο από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και μετά από τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, στη βάση καταλόγου ανθυγιεινών τροφίμων, που συντάσσεται και αναθεωρείται περιοδικά από τις αρμόδιες  υπηρεσίες  του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας.