Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις

18ΣΤ.-(1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδει συνάδουν προς τις προϋποθέσεις ή/και τους περιορισμούς που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες·

(β) οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται·

(γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

(δ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να-

(i) θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

(ii) εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

(iii) ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια,

(iv) ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος.

(ε) όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης απαγορεύονται·

(στ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.

(ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία απαγορεύονται.

(η) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να-

(i) προκαλούν σωματική, πνευματική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους,

(ii) τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους,

(iii) τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών,

(iv) εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, στους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, ή

(v) παρουσιάζουν αναίτια ανηλίκους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

(2) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά στις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εξαιρουμένης της χορηγίας και της τοποθέτησης προϊόντος, συνάδουν προς τα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 17A.