Κινηματογραφικά έργα

18Ε. Το Ίδρυμα δεν δύναται να μεταδίδει κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.