Παιδεία για τα μέσα

18Δ.-(1) Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με την παιδεία για τα μέσα.

(2) Το Ίδρυμα συμμετέχει στη δράση παιδεία για τα μέσα, που συντονίζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ιδιαίτερα στη διάδοση προς τους πολίτες σαφών και εύχρηστων πληροφοριών και στη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων, αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής, προώθησης και διανομής πληροφοριών και δημιουργικού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον, για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου γενικότερα, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και τη βέλτιστη χρήση τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «παιδεία για τα μέσα» σημαίνει την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης, χρήσης και κριτικής αξιολόγησης των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και του περιεχομένου τους, την ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου στα μέσα, καθώς και την ικανότητα επικοινωνίας, με ασφάλεια και υπευθυνότητα κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες.