Παιδεία για τα Μέσα

18Δ. Το Ίδρυμα συμμετέχει στη δράση Παιδεία για τα Μέσα, που συντονίζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ιδιαίτερα στη διάδοση προς τους πολίτες σαφών και εύχρηστων πληροφοριών και στη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον τρόπο παραγωγής, προώθησης και διανομής πληροφοριών και δημιουργικού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον, για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου γενικότερα καθώς και του τρόπου λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και της βέλτιστης χρήσης τους:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Παιδεία για τα Μέσα» σημαίνει την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών των μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου τους, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης σε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες.