Υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες

18Γ. (1) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ότι οι υπηρεσίες του καθίστανται συνεχώς και προοδευτικά ολοένα και περισσότερο προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες μέσω αναλογικών μέτρων:

Νοείται ότι, η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες επιτυγχάνεται, ιδίως, με τον υποτιτλισμό προγραμμάτων, τη χρήση νοηματικής γλώσσας, την ακουστική περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισμό.

(2) Το  Ίδρυμα έχει υποχρέωση να μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00 ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστο πέντε λεπτών της ώρας:

Νοείται ότι, η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.

(2Α) Το Ίδρυμα υποβάλλει έκθεση στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε τακτική βάση, αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(2Β) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ενθαρρύνει το Ίδρυμα και αυτό οφείλει να αναπτύσσει σχέδια δράσης στον τομέα της προσβασιμότητας με σκοπό τη συνεχή και σταδιακή αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών του σε άτομα με αναπηρίες και οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο δράσης κοινοποιείται στην εν λόγω Αρχή.

(3) Το ΄Ιδρυμα, μετά από διαβουλεύσεις με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, οφείλει να υποβάλει σε αυτή χρονοδιάγραμμα, αναφορικά με την υλοποίηση της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, στο οποίο να καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους για σταδιακή αύξηση ποσοστών των προγραμμάτων τους, τουλάχιστον κατά 5%  πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

(4) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ορίζει ένα ενιαίο, εύκολα προσβάσιμο μεταξύ άλλων από άτομα με αναπηρίες και διαθέσιμο στο κοινό επιγραμμικό σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών και τη λήψη καταγγελιών αναφορικά με τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(5) Το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης που διατίθενται στο κοινό μέσω των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων του Ιδρύματος, περιλαμβανομένων των δημόσιων ενημερώσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, κατά τρόπο προσιτό και κατανοητό σε άτομα με αναπηρίες.