Υποκίνηση στη βία ή στο μίσος ή/και δημόσια πρόκληση προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας

18Β.-(1) Επιφυλασσομένης της υποχρέωσης σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδει δεν εμπεριέχουν στοιχεία-

(α) υποκίνησης στη βία ή στο μίσος εναντίον προσώπου, ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων κατά τρόπο που να παραβιάζονται τα προστατευόμενα από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και/ή να παραβιάζονται τα προστατευόμενα από το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώματα·

(β) δημόσιας πρόκλησης προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του  άρθρου 13 του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(2) Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου είναι αναγκαία και αναλογικά, σέβονται τα δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που καθορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.