Διαφάνεια

18Α.- Το Ίδρυμα οφείλει να διαθέτει στους αποδέκτες των υπηρεσιών του εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση  στις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Την επωνυμία του ως παρόχου υπηρεσιακών οπτικοακουστικών μέσων·

(β) τη  γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το Ίδρυμα·

(γ) λεπτομερείς πληροφορίες του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί του·

(δ) ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και ότι ρυθμιστικός και εποπτικός φορέας στη Δημοκρατία είναι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης.