Διαφάνεια

18Α.-(1) Το Ίδρυμα οφείλει να διαθέτει στους αποδέκτες των υπηρεσιών του εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση  στις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Την επωνυμία του ως παρόχου υπηρεσιακών οπτικοακουστικών μέσων·

(β) τη  γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το Ίδρυμα·

(γ) στοιχεία του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί του·

(δ) τον αρμόδιο ρυθμιστικό ή εποπτικό φορέα.

(2) Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το Ίδρυμα οφείλει να δημοσιοποιεί τις αναφερόμενες στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (δ) πληροφορίες ως ακολούθως:

(α) Με την καθημερινή προβολή σχετικής «κάρτας» ή κυλιόμενης ταινίας, κατά τρόπο που να είναι ευανάγνωστη από το κοινό, μια τουλάχιστον φορά μεταξύ των ωρών 09.00 και 12.00 και δυο τουλάχιστον φορές μεταξύ των ωρών  19.00 και 22.00·

(β) σε μόνιμη βάση, στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων (EPG) και τηλεκειμενογράφησης (teletext) και σε περίοπτη θέση στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.