Υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες

18Γ. (1) Το Ίδρυμα μεριμνά  ώστε οι υπηρεσίες του να καθίστανται σταδιακά προσβάσιμες σε ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

(2) Το  Ίδρυμα έχει υποχρέωση να μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00 ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστο πέντε λεπτών της ώρας:

Νοείται ότι, η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.

(3) Το ΄Ιδρυμα, μετά από διαβουλεύσεις με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, οφείλει να υποβάλει σε αυτή χρονοδιάγραμμα, αναφορικά με την υλοποίηση της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, στο οποίο να καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους για σταδιακή αύξηση ποσοστών των προγραμμάτων τους, τουλάχιστον κατά 5%  πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.