Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις

18ΣΤ.-(1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδει συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις ή/ και τους περιορισμούς που αναφέρονται στα εδάφια (2) μέχρι (7).

(2) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να  αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται.

(3)  Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:

(α) Να θίγουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας˙

(β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού˙

(γ) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια˙

(δ) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος∙

(ε) να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

(4) Απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων  για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού.

(5) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.

(6) Απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φάρμακα και για θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία.

(7) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται-

(α) Nα θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους·

(β) να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους·

(γ) να τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλα πρόσωπα για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών·

(δ) να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, στους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα·

(ε) να παρουσιάζουν αναίτια ανηλίκους σε επικίνδυνες καταστάσεις.