Ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας

19.-(1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας με αμερόληπτη προσοχή και σεβασμό στα συμφέροντα και τις ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, των θρησκευτικών ομάδων και των διάφορων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Δημοκρατία.

(2) Το Ίδρυμα παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στην Ελληνική, την Τουρκική και την Αγγλική γλώσσα και σε οποιεσδήποτε άλλες κατά την κρίση του γλώσσες και διασφαλίζει την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανομή του συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου σε προγράμματα, εκπομπές και θέματα που μεταδίδονται στις γλώσσες αυτές.

(3) Επιφυλασσομένης της υποχρέωσης σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που παρέχει δεν εμπεριέχει στοιχεία-

(α) υποκίνησης στη βία ή στο μίσος εναντίον προσώπου, ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων κατά τρόπο που να παραβιάζονται προστατευόμενα από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας ανθρώπινα δικαιώματα και/ή να παραβιάζονται προστατευόμενα από το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώματα·

(β) δημόσιας πρόκλησης προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου:

Νοείται ότι, τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου είναι αναγκαία και αναλογικά, σέβονται τα δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που καθορίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(4) Το Ίδρυμα παρέχει, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για λήψη εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, το Ίδρυμα διασφαλίζει την αμφίδρομη απευθείας τηλεοπτική σύνδεση της Δημοκρατίας με την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ σχετική διακρατική συμφωνία.

(5)(α) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων του, οι οποίες δύναται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι ούτε τις ακούν ούτε τις βλέπουν.

(β) Στα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα δύναται να περιλαμβάνονται η επιλογή της ώρας μετάδοσης, τα μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα.

(γ) Τα εν λόγω μέτρα είναι αναλογικά ως προς τη δυνητική βλάβη που δύναται να προκαλέσει το πρόγραμμα.

(δ) Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα μέτρα.

(ε) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή άλλως παράγονται από το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (δ), δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άμεση εμπορική προώθηση, η ανάλυση “προφίλ” και η στοχευμένη διαφήμιση με βάση τη συμπεριφορά.

(στ) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι παρέχει στους θεατές επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με περιεχόμενο που δύναται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και, για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα χρησιμοποιεί ένα σύστημα που περιγράφει τη δυνητικά επιζήμια φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων:

Νοείται ότι, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ενθαρρύνει τη χρήση της συρρύθμισης και την προώθηση της αυτορρύθμισης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 31Β του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου.

(ζ) Για τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β) προγράμματα, τα οποία μεταδίδονται σε μη κωδικοποιημένη μορφή, το Ίδρυμα έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι προηγείται ακουστική προειδοποίηση ή αυτά αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

(η) Για την τήρηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης, το Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει και να ενημερώνει προς τούτο την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, πέρα από τη σήμανση, και πρόσθετα τεχνικά μέσα, ιδίως εύχρηστο σύστημα φιλτραρίσματος περιεχομένου και κωδικών πρόσβασης σε αυτό, με τα οποία θα προμηθεύονται γονείς ή/και κηδεμόνες ανηλίκων, σε περίπτωση συνδρομής σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων του Ιδρύματος, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την παρεμπόδιση της πρόσβασης των ανηλίκων σε υπηρεσίες που θα μπορούσε να βλάψουν τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη.

(6) Το Ίδρυμα διασφαλίζει την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανομή του συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου μετάδοσης προγραμμάτων ή εκπομπών πολιτικού περιεχομένου ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα.

(7) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (5), το Ίδρυμα εκδίδει Κανονισμούς, δυνάμει του παρόντος Νόμου  που διέπουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη οπτικού κώδικα κατάταξης προγραμμάτων, πανομοιότυπου με αυτού που ισχύει για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς οργανισμούς.

(8)(α) Η συμμετοχή ανηλίκου σε εμπορικά προγράμματα, εκπομπές, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή διαφημίσεις, εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου καλούμενη «συμμετοχή ανηλίκου», επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση της εξασφάλισης προηγουμένως της γραπτής συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου και  νοουμένου ότι αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για τον ίδιο.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νόμου αναφορικά με την απασχόληση παιδιού σε δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως, η συμμετοχή ανηλίκου σε πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά προγράμματα, εκπομπές ή οπτικοακουστικές ανακοινώσεις ανάλογου περιεχομένου, επιτρέπεται χωρίς όρους, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η ελεύθερη συμμετοχή του ανηλίκου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η συμμετοχή ανηλίκου εμπίπτει στην έννοια της απασχόλησης με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νόμου, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αυτού.

(γ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (α), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας άνω των δεκαπέντε (15) ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του ιδίου του ανηλίκου.

(δ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (α), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, λαμβάνεται υπόψη η ωριμότητα του ανηλίκου, ενώ σε περίπτωση που ο ανήλικος εκφράζει με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση συμμετοχής ή άρνηση συνέχισης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανεξαρτήτως της φύσεως αυτής, τότε η συμμετοχή ανηλίκου αποκλείεται ή διακόπτεται, αντίστοιχα.