Υπηρεσία που παρέχεται

19.-(1) Το Ίδρυμα διευθύνει τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες με αμερόληπτη προσοχή στα συμφέροντα και ευαισθησίες των διαφόρων κοινοτήτων και με οφειλόμενο σεβασμό στα συμφέροντα των μειονοτήτων της Δημοκρατίας.

(2) Το Ίδρυμα λειτουργεί τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσες και σε οποιεσδήποτε άλλες κατά την κρίση του γλώσσες και τηρεί πάντοτε δίκαιη ισορροπία στην κατανομή των ωρών μετάδοσης και άλλων θεμάτων μεταξύ των γλωσσών αυτών.

(3) Το Ίδρυμα τηρεί πάντοτε δίκαιη ισορροπία στην παραχώρηση των ωρών μετάδοσης μεταξύ οποιωνδήποτε πολιτικών κομμάτων ως ήθελε καθοριστεί.

(4) Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο το απαιτεί αποτελεί καθήκον του Ιδρύματος να παρέχει ραδιοφωνική υπηρεσία για λήψη σε τέτοιες χώρες και μέρη εκτός της Δημοκρατίας, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 1985 Κανονισμούς, δημοσιευομένους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:

Νοείται ότι Κανονισμοί εκδιδόμενοι βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό, εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους, εν όλω ή εν μέρει, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται όπως ήθελαν τροποποιηθεί με τον τρόπο αυτό στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήθελε εκδώσει και καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους προαναφερόμενους Κανονισμούς εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο εδάφιο αυτό, τότε η Βουλή των Αντιπροσώπων προχωρεί η ίδια στην έκδοση των Κανονισμών αυτών οι οποίοι και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν εγκριθεί με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(6) Το Ίδρυμα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές του δεν περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) επεκτείνονται επίσης και σε άλλα προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός αν εξασφαλίζεται, με την επιλογή του κατάλληλου χρόνου μετάδοσης του προγράμματος ή με άλλα τεχνικής φύσεως μέτρα, ότι οι ανήλικοι δε βλέπουν ή ακούν κατά κανόνα και συστηματικά τις εκπομπές αυτές.

(8) Για τα αναφερόμενα στα εδάφια (6) και (7) προγράμματα το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να προηγείται ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκεια τους.

(9) Το Ίδρυμα μεριμνά, ώστε οι εκπομπές του να μην προκαλούν τη δημιουργία αισθημάτων μίσους λόγω διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή την ιθαγένεια.