Παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων

16Α.-(1) Το Ίδρυμα ορίζεται διά του παρόντος ως ο παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία.

(2) Το Ίδρυμα εκπληρώνει την αποστολή που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμών του 2003.

(3) Το Ίδρυμα δύναται να δραστηριοποιείται και σε εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την εκπλήρωση από αυτό της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1), το Ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί όλα τα ακόλουθα χρηματοδοτικά μέσα:

(α) Να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 24Α,

(β) να συλλέγει έσοδα από εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες που δύναται να ασκεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) να λαμβάνει χορηγία σύμφωνα με το άρθρο 17Β, και

(δ) να δανείζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ή να εκδίδει αξιόγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.