Αποδοχή προσφοράς από το Ίδρυμα

16. Όταν υπάλληλος αποδέχεται προσφορά εργασίας που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 η υπηρεσία του στο Ίδρυμα θεωρείται ότι άρχισε και η υπηρεσία του στην Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρείται ότι τερματίστηκε κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην προσφορά αυτή.